Visa allt om Hårstudio 37 i Hultsfred Aktiebolag
Visa allt om Hårstudio 37 i Hultsfred Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 418 4 449 4 798 3 741 3 999 2 941 688 777 779 847
Övrig omsättning 147 4 123 68 47 109 66 59 68 59
Rörelseresultat (EBIT) 625 189 808 252 12 -1 484 -84 52 49 97
Resultat efter finansnetto 609 147 748 179 -63 -1 532 -75 52 48 96
Årets resultat 415 147 748 179 -63 -1 532 3 35 34 46
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 261 293 283 311 375 520 737 183 171 161
Omsättningstillgångar 1 115 1 650 1 316 1 307 998 1 226 893 228 236 265
Tillgångar 1 376 1 943 1 599 1 618 1 373 1 746 1 629 411 407 426
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 134 -281 -428 -1 176 -1 355 -1 293 239 237 242 240
Obeskattade reserver 95 0 0 0 0 0 0 81 81 84
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 104 354 547 870 1 014 1 333 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 042 1 870 1 480 1 924 1 714 1 706 1 390 93 82 102
Skulder och eget kapital 1 376 1 943 1 599 1 618 1 373 1 746 1 629 411 407 426
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 97 110 92 140
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 1 510 1 681 1 376 1 576 1 552 47 6 103 78
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 484 479 375 406 434 110 98 89 118
Utdelning till aktieägare 30 0 0 0 0 0 0 0 40 32
Omsättning 4 565 4 453 4 921 3 809 4 046 3 050 754 836 847 906
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 5 6 6 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 736 742 800 748 667 490 688 777 390 424
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 360 393 386 381 338 343 301 249 158 173
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 669 233 848 292 49 -1 462 -82 58 62 122
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,70% -7,27% 28,25% -6,45% 35,97% 327,47% -11,45% -0,26% -8,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 45,42% 9,73% 50,72% 15,76% 0,87% -84,54% -4,48% 12,65% 12,29% 22,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,15% 4,25% 16,90% 6,82% 0,30% -50,19% -10,61% 6,69% 6,42% 11,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 85,88% 88,00% 86,18% 85,08% 81,85% 77,56% 60,47% 70,91% 68,93% 72,73%
Rörelsekapital/omsättning 1,65% -4,94% -3,42% -16,49% -17,90% -16,32% -72,24% 17,37% 19,77% 19,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,12% -14,46% -26,77% -72,68% -98,69% -74,05% 14,67% 72,19% 73,79% 70,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 84,64% 76,63% 77,84% 59,62% 49,94% 64,07% 64,24% 106,45% 120,73% 117,65%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...