Visa allt om El-Team i Fegen Aktiebolag
Visa allt om El-Team i Fegen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 395 3 593 3 677 2 925 3 657 2 855 3 105 3 644 3 101 3 356
Övrig omsättning 220 59 54 54 54 54 53 24 24 4
Rörelseresultat (EBIT) 218 307 383 256 355 186 147 613 197 230
Resultat efter finansnetto 211 302 374 251 344 173 139 605 200 220
Årets resultat 231 259 240 132 182 130 131 330 108 162
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 543 558 573 588 603 620 644 397 430 449
Omsättningstillgångar 1 581 1 581 1 686 1 398 1 344 1 097 1 259 2 009 1 458 1 214
Tillgångar 2 124 2 139 2 258 1 986 1 947 1 716 1 903 2 406 1 887 1 663
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 119 1 088 1 009 919 928 866 856 1 245 915 807
Obeskattade reserver 297 388 424 364 298 208 217 260 116 67
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 245 273 300 328 356 383 411 454 461 467
Kortfristiga skulder 463 390 525 375 367 259 418 447 396 321
Skulder och eget kapital 2 124 2 139 2 258 1 986 1 947 1 716 1 903 2 406 1 887 1 663
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 424 565 546 514
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 334 1 264 934 947 923 815 390 489 509 282
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 519 445 310 306 313 299 229 443 466 362
Utdelning till aktieägare 0 200 180 150 140 120 120 520 0 0
Omsättning 3 615 3 652 3 731 2 979 3 711 2 909 3 158 3 668 3 125 3 360
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 849 898 1 226 975 1 219 952 1 035 911 775 1 119
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 468 412 417 425 416 374 350 375 381 391
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 233 322 398 272 371 211 173 646 235 274
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,51% -2,28% 25,71% -20,02% 28,09% -8,05% -14,79% 17,51% -7,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,40% 14,59% 17,18% 13,39% 18,70% 11,19% 8,04% 26,18% 11,76% 14,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,51% 8,68% 10,55% 9,09% 9,95% 6,73% 4,93% 17,29% 7,16% 7,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,99% 65,66% 61,87% 61,16% 56,11% 59,89% 63,61% 61,17% 62,14% 58,28%
Rörelsekapital/omsättning 32,93% 33,15% 31,57% 34,97% 26,72% 29,35% 27,09% 42,86% 34,25% 26,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,59% 65,01% 59,33% 59,78% 58,94% 59,40% 53,39% 59,53% 52,92% 51,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 278,40% 338,46% 246,48% 205,07% 223,16% 246,33% 219,14% 323,04% 274,75% 297,82%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...