Visa allt om Universalis International AB
Visa allt om Universalis International AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 793 6 308 5 117 4 878 4 615 4 137 4 273 3 604 3 697 4 605
Övrig omsättning 3 23 225 137 135 15 7 8 14 6
Rörelseresultat (EBIT) 468 1 154 606 634 85 55 18 23 -49 83
Resultat efter finansnetto 372 1 121 523 606 37 4 0 -78 -183 16
Årets resultat 288 684 405 511 37 4 0 -78 -157 11
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 27 51 67 110 119 83 83 105 104
Omsättningstillgångar 4 334 4 637 3 472 2 880 2 554 2 759 2 549 2 434 2 646 2 705
Tillgångar 4 345 4 664 3 523 2 947 2 665 2 877 2 632 2 517 2 752 2 809
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 503 1 374 940 685 174 136 132 132 210 367
Obeskattade reserver 280 280 0 0 0 0 0 0 0 26
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 450 1 450 1 450 1 450 1 950 1 950 1 950 1 950 1 950 1 950
Kortfristiga skulder 1 111 1 559 1 133 812 541 790 550 435 592 466
Skulder och eget kapital 4 345 4 664 3 523 2 947 2 665 2 877 2 632 2 517 2 752 2 809
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 399 1 315 1 135 1 070 1 036 890 729 1 009 1 056
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 396 404 361 321 266 280 257 364 351
Utdelning till aktieägare 159 159 150 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 796 6 331 5 342 5 015 4 750 4 152 4 280 3 612 3 711 4 611
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 448 1 577 1 279 1 220 1 154 1 034 1 068 901 924 1 151
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 682 459 452 375 358 334 303 266 352 363
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 484 1 178 642 678 139 104 56 83 15 141
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,16% 23,28% 4,90% 5,70% 11,55% -3,18% 18,56% -2,52% -19,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,77% 24,74% 17,31% 21,92% 3,83% 2,64% 1,25% 1,31% -0,76% 4,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,08% 18,29% 11,92% 13,24% 2,21% 1,84% 0,77% 0,92% -0,57% 2,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 82,38% 83,39% 84,58% 82,64% 73,93% 76,75% 69,25% 72,70% 80,15% 69,77%
Rörelsekapital/omsättning 55,64% 48,80% 45,71% 42,39% 43,62% 47,59% 46,78% 55,47% 55,56% 48,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,62% 34,14% 26,68% 23,24% 6,53% 4,73% 5,02% 5,24% 7,63% 13,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 381,37% 282,94% 283,41% 316,01% 383,73% 257,97% 318,18% 341,38% 230,07% 395,06%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...