Visa allt om Nova Airlines AB
Visa allt om Nova Airlines AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 682 677 1 092 679 1 158 831 1 216 562 1 235 603 1 177 552 1 258 310 1 363 331 1 311 809 1 485 559
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 10 126 -3 828 32 857 80 557 21 270 20 645 57 757 12 607 38 173 -50 826
Resultat efter finansnetto 15 639 854 46 677 84 510 24 614 29 929 59 786 13 920 48 511 -40 216
Årets resultat -204 578 38 083 70 650 13 318 27 780 59 786 13 920 48 511 -40 216
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 837 3 225 4 856 6 694 8 343 5 410 5 435 4 651 4 972 4 461
Omsättningstillgångar 288 343 246 471 343 699 444 500 390 812 384 336 382 060 288 739 395 318 410 316
Tillgångar 290 180 249 696 348 555 451 194 399 155 389 746 387 495 293 390 400 290 414 777
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 544 18 747 156 170 243 087 172 437 159 119 131 339 71 553 57 633 9 122
Obeskattade reserver 0 0 0 0 6 285 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 271 636 230 948 192 386 208 107 220 433 230 627 256 156 221 837 342 657 405 655
Skulder och eget kapital 290 180 249 696 348 555 451 194 399 155 389 746 387 495 293 390 400 290 414 777
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 722 1 552 1 869 1 523 1 339 1 562 1 447 1 554 1 544 1 304
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 83 745 102 360 109 179 121 294 124 261 119 240 119 632 119 043 115 763 126 793
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 49 362 51 150 63 873 71 697 66 260 63 151 70 060 59 447 55 267 66 873
Utdelning till aktieägare 0 0 138 000 125 000 0 0 0 0 0 0
Omsättning 682 677 1 092 679 1 158 831 1 216 562 1 235 603 1 177 552 1 258 310 1 363 331 1 311 809 1 485 559
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 123 171 182 216 244 242 267 259 270 304
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 550 6 390 6 367 5 632 5 064 4 866 4 713 5 264 4 859 4 887
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 147 965 961 909 829 801 766 733 676 759
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 418 -2 197 34 696 82 601 23 093 23 464 58 626 13 259 38 820 -50 345
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -37,52% -5,71% -4,75% -1,54% 4,93% -6,42% -7,70% 3,93% -11,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,41% 0,35% 13,50% 18,82% 6,41% 7,72% 15,74% 5,28% 12,20% -9,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,30% 0,08% 4,06% 6,98% 2,07% 2,56% 4,85% 1,14% 3,72% -2,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,45% 1,42% 13,06% 19,43% 13,79% 13,05% 10,01% 4,91% 4,01% 0,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,39% 7,51% 44,80% 53,88% 44,36% 40,83% 33,89% 24,39% 14,40% 2,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 106,15% 106,72% 178,65% 213,59% 177,29% 166,65% 149,15% 130,16% 115,37% 101,15%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...