Visa allt om Linus & Lotta Invest Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 5 701 10 624 38 361 8 511 11 067 3 938 6 374 5 156 4 558 7 394
Övrig omsättning - - - - - 4 077 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 300 899 -762 1 331 2 707 3 187 1 389 1 052 1 199 4 879
Resultat efter finansnetto 4 247 4 187 -915 5 755 6 424 6 579 3 192 2 941 2 624 6 260
Årets resultat 3 064 2 960 45 4 425 3 938 4 922 1 752 2 495 1 341 4 241
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 39 376 16 008 0 0 0 0 0 0 0 100
Omsättningstillgångar 65 381 85 133 97 443 98 341 93 299 89 583 83 612 81 568 79 596 78 527
Tillgångar 104 757 101 141 97 443 98 341 93 299 89 583 83 612 81 568 79 596 78 627
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 90 933 87 869 85 508 86 063 83 638 79 799 74 877 73 125 70 630 69 289
Obeskattade reserver 7 550 7 250 6 880 7 855 7 805 6 465 5 949 5 174 5 664 4 949
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 274 6 022 5 054 4 422 1 856 3 319 2 786 3 268 3 302 4 389
Skulder och eget kapital 104 757 101 141 97 443 98 341 93 299 89 583 83 612 81 568 79 596 78 627
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 0 - 600 700
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 621 618 558 639 596 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - 308 307 289 373 364 365 312
Utdelning till aktieägare 0 0 600 600 2 000 100 0 0 0 0
Omsättning 5 701 10 624 38 361 8 511 11 067 8 015 6 374 5 156 4 558 7 394
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 851 5 312 19 181 4 256 5 534 1 969 3 187 2 578 2 279 3 697
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 539 508 487 508 499 457 542 510 508 541
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 300 899 -762 1 331 2 707 3 187 1 389 1 052 1 199 4 879
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -46,34% -72,31% 350,72% -23,10% 181,03% -38,22% 23,62% 13,12% -38,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,08% 4,17% -0,77% 5,86% 6,90% 7,52% 3,96% 3,74% 3,33% 8,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 74,90% 39,73% -1,96% 67,76% 58,15% 171,03% 51,93% 59,10% 58,21% 85,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,59% 32,28% 4,57% 46,53% 47,83% 39,92% 62,55% 65,46% 69,44% 91,80%
Rörelsekapital/omsättning 1 036,78% 744,64% 240,84% 1 103,50% 826,27% 2 190,55% 1 268,06% 1 518,62% 1 673,85% 1 002,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,43% 92,47% 93,26% 93,75% 96,17% 94,71% 94,80% 94,32% 93,98% 92,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 167,58% 426,12% 239,08% 207,15% 754,58% 336,40% 328,50% 376,22% 894,73% 822,35%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...