Visa allt om Blomgren & Eriksson Byggnads Aktiebolag
Visa allt om Blomgren & Eriksson Byggnads Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 26 395 27 822 31 576 30 992 32 406 29 106 25 082 18 136 13 703 11 762
Övrig omsättning 666 65 167 220 93 1 40 30 - 72
Rörelseresultat (EBIT) 1 303 1 059 1 761 1 349 -120 710 241 222 264 724
Resultat efter finansnetto 1 235 979 1 703 1 220 -254 585 153 169 262 725
Årets resultat 938 742 942 675 7 450 120 108 185 387
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 594 920 911 878 895 835 848 827 823 80
Omsättningstillgångar 7 258 5 082 5 913 8 807 5 040 3 951 4 879 3 612 2 798 2 918
Tillgångar 10 852 6 003 6 824 9 685 5 935 4 786 5 727 4 439 3 621 2 998
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 506 1 268 1 526 1 209 634 927 578 558 600 715
Obeskattade reserver 785 785 785 327 0 285 340 368 368 388
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 646 0 0 1 703 595 509 1 010 581 650 0
Kortfristiga skulder 5 915 3 950 4 513 6 445 4 706 3 065 3 800 2 933 2 003 1 895
Skulder och eget kapital 10 852 6 003 6 824 9 685 5 935 4 786 5 727 4 439 3 621 2 998
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 1 044 824 744 866 680
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 5 438 5 779 5 727 6 060 4 831 4 167 3 377 1 504 1 201
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 1 984 2 056 1 960 2 112 2 012 1 625 1 253 818 703
Utdelning till aktieägare 900 700 1 000 625 100 300 100 100 150 300
Omsättning 27 061 27 887 31 743 31 212 32 499 29 107 25 122 18 166 13 703 11 834
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 15 17 17 19 18 16 14 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 760 1 855 1 857 1 823 1 706 1 617 1 568 1 295 1 713 1 680
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 557 508 473 464 433 449 423 395 412 384
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 338 1 092 1 797 1 382 -98 744 273 247 295 757
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,13% -11,89% 1,88% -4,36% 11,34% 16,04% 38,30% 32,35% 16,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,15% 17,67% 25,84% 13,99% -1,95% 14,92% 4,24% 5,00% 7,65% 24,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,00% 3,81% 5,58% 4,37% -0,36% 2,45% 0,97% 1,22% 2,02% 6,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,36% 81,50% 79,34% 73,86% 80,36% 77,43% 76,14% 40,09% 39,66% 79,95%
Rörelsekapital/omsättning 5,09% 4,07% 4,43% 7,62% 1,03% 3,04% 4,30% 3,74% 5,80% 8,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,52% 31,32% 31,33% 15,12% 10,68% 23,76% 14,47% 18,68% 23,89% 33,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 122,70% 128,66% 131,02% 136,65% 107,10% 128,91% 128,39% 123,15% 139,69% 153,98%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...