Visa allt om Unisep Aktiebolag
Visa allt om Unisep Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 218 466 291 338 2 144 1 279 1 173 717 1 442 1 912
Övrig omsättning 52 114 32 - - - - - 1 30
Rörelseresultat (EBIT) 53 123 49 -75 382 55 167 -1 201 -122
Resultat efter finansnetto 2 72 2 -128 356 53 154 -8 185 -133
Årets resultat 2 56 0 0 198 38 84 -8 170 -133
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 550 1 550 1 550 1 550 1 572 44 81 144 80 128
Omsättningstillgångar 111 130 109 48 295 598 313 249 336 901
Tillgångar 1 661 1 680 1 659 1 598 1 867 642 394 393 416 1 029
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 165 163 106 106 301 258 255 171 179 9
Obeskattade reserver 0 0 0 0 128 39 39 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 396 1 359 1 518 1 396 1 137 0 0 0 0 71
Kortfristiga skulder 102 159 34 96 301 346 100 223 238 950
Skulder och eget kapital 1 661 1 680 1 659 1 598 1 867 642 394 393 416 1 029
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 59 29 30 82 221
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 8 240 108 133 96 182 300
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 2 75 42 51 38 76 156
Utdelning till aktieägare 60 0 0 0 195 155 35 0 0 0
Omsättning 270 580 323 338 2 144 1 279 1 173 717 1 443 1 942
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 1 1 2 2 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 291 338 1 072 640 587 359 481 637
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 1 11 168 132 160 103 162 239
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 53 123 49 -53 404 92 230 45 249 -67
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -53,22% 60,14% -13,91% -84,24% 67,63% 9,04% 63,60% -50,28% -24,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,19% 7,32% 2,95% -4,69% 20,62% 8,57% 42,39% 0,00% 48,32% -11,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 24,31% 26,39% 16,84% -22,19% 17,96% 4,30% 14,24% 0,00% 13,94% -6,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,28% 48,50% 58,76% 71,89% 58,02% 59,66% 85,59% 89,40% 83,70% 49,79%
Rörelsekapital/omsättning 4,13% -6,22% 25,77% -14,20% -0,28% 19,70% 18,16% 3,63% 6,80% -2,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,93% 9,70% 6,39% 6,63% 21,17% 44,66% 72,02% 43,51% 43,03% 0,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 11,76% 60,38% 32,35% 21,88% 84,72% 150,00% 234,00% 38,57% 80,67% 73,47%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...