Visa allt om Hemtextil vid Nissan Aktiebolag
Visa allt om Hemtextil vid Nissan Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 6 858 6 835 6 503 5 977 5 901 6 216 6 868 7 845 9 963 10 656
Övrig omsättning 11 33 - - 32 - - - - 14
Rörelseresultat (EBIT) 124 197 104 -148 -217 -524 -49 -213 233 625
Resultat efter finansnetto 126 198 105 -146 -216 -522 -47 -189 252 640
Årets resultat 126 198 105 -146 -216 -522 -47 -189 179 457
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 13 19 26 0 0 17 39 63
Omsättningstillgångar 2 271 2 223 1 991 1 813 1 982 2 852 3 288 3 666 4 005 5 180
Tillgångar 2 271 2 223 2 004 1 833 2 007 2 852 3 288 3 683 4 044 5 243
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 528 1 401 1 203 1 098 1 244 2 060 2 582 2 729 3 118 4 083
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 744 821 800 735 763 792 705 954 926 1 156
Skulder och eget kapital 2 271 2 223 2 004 1 833 2 007 2 852 3 288 3 683 4 044 5 243
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 - 0 373 364 345 330
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 131 1 105 1 002 998 1 021 1 029 713 882 932 897
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 448 394 437 376 478 488 488 567 535 510
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 600 0 100 200 1 000
Omsättning 6 869 6 868 6 503 5 977 5 933 6 216 6 868 7 845 9 963 10 670
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 715 1 709 1 301 1 195 1 180 1 243 1 374 1 308 1 661 1 776
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 404 377 293 280 305 307 313 306 311 299
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 124 197 110 -142 -211 -524 -32 -192 257 653
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,34% 5,11% 8,80% 1,29% -5,07% -9,49% -12,45% -21,26% -6,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,55% 8,95% 5,29% -7,97% -10,56% -18,30% -1,43% -5,10% 6,26% 12,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,84% 2,91% 1,63% -2,44% -3,59% -8,40% -0,68% -2,40% 2,54% 6,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,78% 48,18% 48,75% 46,11% 47,60% 41,23% 45,85% 43,53% 40,30% 40,78%
Rörelsekapital/omsättning 22,27% 20,51% 18,31% 18,04% 20,66% 33,14% 37,61% 34,57% 30,90% 37,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,28% 63,02% 60,03% 59,90% 61,98% 72,23% 78,53% 74,10% 77,10% 77,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 153,76% 124,73% 139,12% 98,23% 91,74% 200,51% 285,67% 190,67% 267,17% 317,91%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...