Visa allt om Wingårdh och Medarbetare Aktiebolag
Visa allt om Wingårdh och Medarbetare Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 136 214 122 009 124 111 120 491 132 966 120 895 100 237 83 694 91 119 72 602
Övrig omsättning 1 145 535 130 90 69 495 104 - 200 254
Rörelseresultat (EBIT) -5 935 -7 406 -3 497 1 327 5 327 2 880 181 1 364 5 198 -1 183
Resultat efter finansnetto -5 937 -7 404 -3 484 1 359 5 388 2 952 200 1 378 5 310 -1 095
Årets resultat -4 482 -2 684 -654 211 1 888 761 30 241 2 215 99
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 676 19 514 17 377 16 072 14 442 12 134 9 839 7 413 7 240 7 005
Omsättningstillgångar 36 311 35 036 42 349 49 629 52 098 37 679 29 671 26 562 27 401 16 569
Tillgångar 57 987 54 550 59 726 65 701 66 540 49 813 39 510 33 975 34 641 23 574
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 912 7 395 10 079 12 733 12 522 4 022 3 260 3 230 2 989 774
Obeskattade reserver 630 1 828 6 037 8 942 7 980 5 693 4 040 4 120 3 322 1 425
Avsättningar (tkr) 22 170 19 753 17 185 14 544 12 627 9 009 7 145 5 902 4 660 3 666
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 32 275 25 574 26 425 29 482 33 411 31 089 25 065 20 723 23 670 17 709
Skulder och eget kapital 57 987 54 550 59 726 65 701 66 540 49 813 39 510 33 975 34 641 23 574
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 81 140 71 815 71 942 68 259 74 067 67 478 56 928 46 132 49 333 38 423
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 42 482 39 389 38 009 34 131 35 398 32 724 27 482 22 066 23 405 22 299
Utdelning till aktieägare 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0
Omsättning 137 359 122 544 124 241 120 581 133 035 121 390 100 341 83 694 91 319 72 856
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 139 129 131 135 146 139 119 99 114 96
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 980 946 947 893 911 870 842 845 799 756
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 915 886 860 779 770 743 733 710 659 662
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -4 872 -6 051 -2 116 2 733 6 621 4 117 1 394 2 411 6 653 -622
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,64% -1,69% 3,00% -9,38% 9,98% 20,61% 19,77% -8,15% 25,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -10,24% -13,57% -5,82% 2,07% 8,11% 5,93% 0,52% 4,08% 15,33% -4,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,36% -6,07% -2,80% 1,13% 4,06% 2,44% 0,20% 1,65% 5,83% -1,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,96% 7,76% 12,83% 16,72% 14,05% 5,45% 4,60% 6,98% 4,09% -1,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 5,87% 16,17% 24,76% 30,00% 27,66% 16,50% 15,79% 18,44% 15,53% 7,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 112,51% 137,00% 160,26% 168,34% 155,93% 121,20% 118,38% 128,18% 115,76% 93,56%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...