Visa allt om Ture Ålander Läkarpraktik Aktiebolag
Visa allt om Ture Ålander Läkarpraktik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 8 654 10 560 12 764 13 731 11 395 8 940 6 528 6 098 4 668 4 426
Övrig omsättning 199 337 185 112 42 42 45 497 63 15
Rörelseresultat (EBIT) 917 1 063 -212 230 1 126 853 -610 1 478 444 769
Resultat efter finansnetto 910 1 014 -304 101 1 038 748 -203 1 252 516 838
Årets resultat 704 783 38 68 576 513 51 613 393 403
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 732 3 784 3 936 4 710 4 615 5 172 5 683 6 370 4 351 1 803
Omsättningstillgångar 1 218 1 638 1 605 1 849 2 003 1 069 798 904 1 120 684
Tillgångar 4 949 5 423 5 541 6 559 6 618 6 241 6 481 7 275 5 472 2 487
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 509 3 104 2 471 2 434 2 615 2 264 1 751 2 100 1 800 1 807
Obeskattade reserver 310 310 310 677 677 427 377 677 285 285
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 588 1 279 1 554 1 708 2 451 3 241 3 433 2 660 0
Kortfristiga skulder 1 131 1 420 1 481 1 894 1 618 1 099 1 111 1 065 727 396
Skulder och eget kapital 4 949 5 423 5 541 6 559 6 618 6 241 6 481 7 275 5 472 2 487
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 646 591 640 510 377 634 426
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 177 4 258 5 683 4 972 3 568 2 376 2 013 1 027 921 735
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 210 1 690 2 275 2 277 1 665 1 319 1 070 709 818 655
Utdelning till aktieägare 600 300 0 0 250 225 0 400 313 400
Omsättning 8 853 10 897 12 949 13 843 11 437 8 982 6 573 6 595 4 731 4 441
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 11 11 9 7 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 442 1 760 1 160 1 248 1 266 1 277 1 632 2 033 1 556 1 475
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 747 1 002 736 742 660 633 919 712 810 608
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 970 1 137 161 808 1 691 1 465 67 2 022 700 1 029
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,05% -17,27% -7,04% 20,50% 27,46% 36,95% 7,05% 30,63% 5,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,57% 19,64% -3,81% 3,55% 17,10% 13,70% -1,31% 20,47% 9,41% 33,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,62% 10,09% -1,65% 1,70% 9,93% 9,56% -1,30% 24,42% 11,03% 18,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 82,62% 87,35% 85,66% 100,00% 100,00% 82,15% 77,67% 83,06% 78,17% 77,59%
Rörelsekapital/omsättning 1,01% 2,06% 0,97% -0,33% 3,38% -0,34% -4,79% -2,64% 8,42% 6,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,79% 61,70% 48,96% 44,72% 47,05% 41,32% 31,30% 35,57% 36,64% 80,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 107,69% 115,35% 108,37% 97,62% 123,79% 97,27% 71,83% 84,88% 154,06% 172,73%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...