Visa allt om Tidnings Aktiebolaget Metro

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 82 556 100 859 147 790 178 801 239 880 279 923 327 365 361 688 358 523 328 442
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 66 0 137 0 7
Rörelseresultat (EBIT) -66 124 -47 571 -14 683 -43 106 -39 877 -27 299 28 584 41 550 30 818 -8 759
Resultat efter finansnetto -107 248 -47 606 -14 748 -43 211 -39 954 -27 299 28 557 41 434 30 652 -8 620
Årets resultat -107 248 -47 606 -9 161 -41 072 -32 703 -21 321 15 584 30 440 22 329 -6 121
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 2 071 3 126 4 236 5 674 5 853 5 272 5 062 5 562 30 223
Omsättningstillgångar 3 269 23 534 32 050 31 798 98 632 138 241 139 858 151 045 340 201 246 385
Tillgångar 3 269 25 605 35 176 36 034 104 306 144 094 145 129 156 108 345 763 276 608
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -42 633 434 4 040 3 202 44 274 76 977 77 105 61 522 156 091 109 888
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 7 252 7 252 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 261 660 880 1 005 4 015 107 889 108 926
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 45 902 25 171 31 136 32 570 59 372 58 985 59 767 90 571 81 782 57 794
Skulder och eget kapital 3 269 25 605 35 176 36 034 104 306 144 094 145 129 156 108 345 763 276 608
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 17 108 12 169 24 633 26 227 22 088 20 051 24 263 22 383
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 7 402 7 193 8 983 9 988 9 252 9 022 9 287 10 146
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 30 000
Omsättning 82 556 100 859 147 790 178 801 239 880 279 989 327 365 361 825 358 523 328 449
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 32 38 40 23 45 51 51 49 45 53
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 580 2 654 3 695 7 774 5 331 5 489 6 419 7 381 7 967 6 197
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 0 0 613 842 747 710 615 593 746 614
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -65 051 -46 120 -12 771 -40 923 -37 631 -25 236 30 942 44 236 34 088 -4 906
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,15% -31,76% -17,34% -25,46% -14,31% -14,49% -9,49% 0,88% 9,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3 277,00% -185,68% -41,71% -119,60% -38,18% -18,95% 19,79% 26,75% 8,93% -3,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -129,76% -47,14% -9,93% -24,10% -16,60% -9,75% 8,77% 11,55% 8,61% -2,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -80,10% -47,17% -9,94% -24,11% -16,62% -9,76% 8,73% 11,45% 8,60% -2,67%
Rörelsekapital/omsättning -51,64% -1,62% 0,62% -0,43% 16,37% 28,31% 24,47% 16,72% 72,08% 57,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -1 304,16% 1,69% 11,49% 8,89% 42,45% 57,35% 56,81% 39,41% 45,14% 39,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 7,12% 93,50% 102,94% 97,63% 166,13% 234,37% 234,01% 166,77% 415,99% 426,32%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...