Visa allt om Europaporten Aktiebolag
Visa allt om Europaporten Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 17 924 16 698 17 606 16 176 16 557 16 454 15 603 15 597 16 862 17 114
Övrig omsättning 1 - - - - - - - 807 -
Rörelseresultat (EBIT) 5 386 4 926 4 921 7 929 5 812 6 586 5 837 6 038 8 265 5 695
Resultat efter finansnetto 6 194 5 951 2 119 5 435 3 351 3 820 3 312 2 875 4 959 2 428
Årets resultat 1 513 2 900 1 297 2 385 682 3 820 3 289 2 875 4 959 2 428
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 125 518 137 779 139 862 106 003 109 640 112 539 117 441 119 136 101 389 79 148
Omsättningstillgångar 8 447 6 672 5 064 11 664 7 214 10 549 9 971 9 289 6 700 5 485
Tillgångar 133 965 144 451 144 926 117 667 116 854 123 088 127 412 128 424 108 088 84 633
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 390 14 877 11 976 13 998 11 612 13 930 11 971 11 399 12 439 9 397
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 103 628 118 691 122 634 98 472 102 935 107 305 113 285 114 028 94 476 71 680
Kortfristiga skulder 20 946 10 883 10 314 5 198 2 307 1 853 2 156 2 996 1 173 3 556
Skulder och eget kapital 133 965 144 451 144 926 117 667 116 854 123 088 127 412 128 424 108 088 84 633
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 3 0 206 318
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 841 711 403 214 730 639 647 1 122 1 433
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 435 224 132 70 224 181 124 364 602
Utdelning till aktieägare 500 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 17 925 16 698 17 606 16 176 16 557 16 454 15 603 15 597 17 669 17 114
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 1 3 5 3 6 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 962 8 349 8 803 8 088 16 557 5 485 3 121 5 199 2 810 2 445
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 638 651 462 270 282 320 167 305 311 348
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 592 9 155 8 973 9 465 7 380 8 009 7 675 7 728 9 824 7 218
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,34% -5,16% 8,84% -2,30% 0,63% 5,45% 0,04% -7,50% -1,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,14% 4,74% 4,45% 8,15% 6,98% 7,22% 6,33% 5,79% 8,55% 6,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 38,39% 41,03% 36,60% 59,26% 49,24% 54,04% 51,71% 47,71% 54,79% 33,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,71% 99,08% 90,30% 98,85% 98,71% 99,45% 98,56% 99,32% 95,25% 90,89%
Rörelsekapital/omsättning -69,73% -25,22% -29,82% 39,97% 29,64% 52,85% 50,09% 40,35% 32,78% 11,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,01% 10,30% 8,26% 11,90% 9,94% 11,32% 9,40% 8,88% 11,51% 11,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 40,33% 61,31% 49,10% 224,39% 312,70% 569,29% 462,48% 310,05% 571,18% 153,63%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...