Visa allt om Granath & Granath Aktiebolag
Visa allt om Granath & Granath Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 * 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 835 703 560 - 719 983 767 708 667 824
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 49 270 154 - -120 135 4 82 2 122
Resultat efter finansnetto 22 258 136 - -152 114 -36 56 -30 97
Årets resultat 22 258 136 - -152 114 -36 56 -30 97
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 * 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 - 0 2 5 7 13 8
Omsättningstillgångar 325 289 99 - 91 245 78 153 79 107
Tillgångar 325 289 99 - 91 247 82 160 92 115
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 135 112 -146 - -126 26 -88 -52 -108 -78
Obeskattade reserver 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 - 0 0 0 10 45 44
Kortfristiga skulder 190 176 244 - 215 221 170 203 155 149
Skulder och eget kapital 325 289 99 - 91 247 82 160 92 115
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04 *
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 112 84 - 350 336 336 240 250 218
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 336 0 0 - 0 21 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 106 35 26 - 110 113 106 78 73 60
Utdelning till aktieägare 29 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Omsättning 835 703 560 - 719 983 767 708 667 824
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 - 1 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 835 703 560 - 719 492 767 708 667 824
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 484 164 138 - 497 248 448 327 335 310
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 49 270 154 - -118 138 7 88 8 128
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,78% 25,54% - - -26,86% 28,16% 8,33% 6,15% -19,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,08% 93,43% 155,56% - -131,87% 54,66% 4,88% 51,25% 2,17% 106,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,87% 38,41% 27,50% - -16,69% 13,73% 0,52% 11,58% 0,30% 14,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 84,43% 79,37% 76,25% - 79,28% 87,79% 84,88% 79,66% 100,00% 78,16%
Rörelsekapital/omsättning 16,17% 16,07% -25,89% - -17,25% 2,44% -11,99% -7,06% -11,39% -5,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,54% 38,75% -147,47% - -138,46% 10,53% -107,32% -32,50% -117,39% -67,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 108,95% 130,68% 27,87% - 22,33% 84,62% 33,53% 67,49% 44,52% 56,38%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-04: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...