Visa allt om JOCÅ-Teknik Aktiebolag
Visa allt om JOCÅ-Teknik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 4 275 6 319 6 035 7 628 9 394 8 124 8 062 6 566 7 297 5 355
Övrig omsättning 15 9 6 - -225 24 - 12 32 -
Rörelseresultat (EBIT) -495 -311 -277 319 414 151 314 -149 34 93
Resultat efter finansnetto -501 -352 -303 287 275 15 164 -276 -62 18
Årets resultat -493 -348 -215 134 271 15 164 -276 -62 10
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 16 42 90 158 788 771 815 705 343
Omsättningstillgångar 1 753 2 548 2 107 1 960 2 223 3 004 2 856 2 551 2 577 2 504
Tillgångar 1 755 2 564 2 150 2 050 2 381 3 792 3 627 3 367 3 282 2 847
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 528 1 021 729 944 810 539 524 360 343 397
Obeskattade reserver 2 10 14 102 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 181 30 132 1 205 1 302 1 435 1 466 947
Kortfristiga skulder 1 225 1 533 1 226 973 1 440 2 048 1 801 1 572 1 473 1 503
Skulder och eget kapital 1 755 2 564 2 150 2 050 2 381 3 792 3 627 3 367 3 282 2 847
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - 281 240 237 340 448 339
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 878 2 873 2 011 2 550 2 897 2 732 2 155 1 940 1 955 1 395
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 785 1 051 753 964 1 174 1 042 855 1 004 962 770
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 290 6 328 6 041 7 628 9 169 8 148 8 062 6 578 7 329 5 355
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 12 9 9 13 13 13 14 12 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 534 527 671 848 723 625 620 469 608 536
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 312 282 289 369 305 282 229 230 278 255
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -481 -284 -230 388 485 220 380 -62 248 337
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -32,35% 4,71% -20,88% -18,80% 15,63% 0,77% 22,78% -10,02% 36,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -28,21% -12,09% -12,88% 15,66% 17,51% 4,09% 8,71% -4,40% 1,16% 3,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -11,58% -4,91% -4,59% 4,21% 4,44% 1,91% 3,92% -2,25% 0,52% 1,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,73% 71,86% 66,76% 73,16% 70,18% 68,98% 69,52% 74,98% 75,91% 77,24%
Rörelsekapital/omsättning 12,35% 16,06% 14,60% 12,94% 8,34% 11,77% 13,09% 14,91% 15,13% 18,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,17% 40,12% 34,41% 49,72% 34,02% 14,21% 14,45% 10,69% 10,45% 13,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 34,29% 89,17% 87,68% 90,44% 64,51% 61,04% 62,19% 54,71% 64,63% 62,87%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...