Visa allt om Hallindens Granit Aktiebolag
Visa allt om Hallindens Granit Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 91 332 52 223 48 212 36 879 42 786 37 351 31 741 28 603 28 257 19 170
Övrig omsättning 706 336 158 84 229 1 346 1 000 17 38 130
Rörelseresultat (EBIT) 14 259 6 451 4 550 2 080 3 548 4 004 2 598 2 819 1 999 694
Resultat efter finansnetto 14 164 6 022 4 615 2 022 2 898 3 879 2 526 2 907 1 818 704
Årets resultat 7 264 2 981 2 932 1 340 1 713 2 303 843 1 524 992 656
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 028 14 154 6 904 7 236 5 778 6 925 7 741 5 023 4 458 3 071
Omsättningstillgångar 29 902 25 516 21 379 18 244 19 396 17 349 14 030 12 355 10 998 8 254
Tillgångar 50 929 39 670 28 283 25 480 25 174 24 274 21 771 17 379 15 457 11 324
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 21 744 14 480 11 499 8 567 8 228 7 515 6 012 5 969 5 246 4 353
Obeskattade reserver 12 828 8 313 6 455 5 650 5 483 5 172 4 454 3 107 2 355 1 946
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 440 3 959 1 747 2 414 1 947 2 582 3 626 1 830 1 872 689
Kortfristiga skulder 11 918 12 917 8 581 8 849 9 517 9 006 7 679 6 474 5 984 4 336
Skulder och eget kapital 50 929 39 670 28 283 25 480 25 174 24 274 21 771 17 379 15 457 11 324
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 1 236 1 224 1 127 1 174 336 324
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 10 902 6 178 5 714 5 564 4 274 4 080 3 580 2 786 3 063 2 416
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 318 2 376 2 196 2 011 2 023 1 925 1 701 1 643 1 389 1 165
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 000 1 000 800 800 800 100
Omsättning 92 038 52 559 48 370 36 963 43 015 38 697 32 741 28 620 28 295 19 300
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 17 16 16 16 16 15 13 12 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 807 3 072 3 013 2 305 2 674 2 334 2 116 2 200 2 355 1 917
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 831 518 510 483 489 472 440 447 425 418
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 18 815 8 965 6 518 4 192 5 576 6 032 4 115 4 109 3 363 2 085
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 74,89% 8,32% 30,73% -13,81% 14,55% 17,67% 10,97% 1,22% 47,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,04% 16,38% 16,68% 8,41% 12,08% 16,60% 11,97% 17,43% 13,36% 8,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,64% 12,44% 9,79% 5,81% 7,11% 10,79% 8,21% 10,59% 7,31% 5,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,40% 65,20% 57,25% 60,70% 61,78% 63,95% 59,44% 62,68% 65,90% 67,85%
Rörelsekapital/omsättning 19,69% 24,13% 26,55% 25,48% 23,09% 22,34% 20,01% 20,56% 17,74% 20,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,34% 52,85% 58,46% 49,96% 48,74% 46,66% 42,69% 47,22% 44,91% 50,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 214,77% 175,56% 225,66% 159,36% 160,12% 160,33% 161,48% 178,73% 173,26% 127,95%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...