Visa allt om Kylanläggningar i Norrköping AB
Visa allt om Kylanläggningar i Norrköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 21 365 28 503 23 414 20 023 15 769 17 649 20 417 14 941 16 722 11 468
Övrig omsättning 180 221 224 19 39 158 -438 19 11 13
Rörelseresultat (EBIT) 1 405 1 134 2 366 924 266 916 1 072 758 126 121
Resultat efter finansnetto 1 333 1 073 2 266 804 117 754 1 058 716 -181 51
Årets resultat 2 045 971 1 290 462 76 396 564 355 -193 20
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 044 3 144 3 289 3 257 3 548 3 710 3 769 239 506 750
Omsättningstillgångar 5 635 8 193 6 269 4 812 3 817 3 009 5 065 3 208 2 086 2 794
Tillgångar 8 678 11 337 9 558 8 069 7 365 6 719 8 834 3 447 2 592 3 544
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 052 2 659 2 408 1 518 1 056 1 181 1 185 641 283 476
Obeskattade reserver 0 1 307 1 486 893 693 693 493 220 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 231 2 367 2 503 2 639 2 784 2 920 3 160 34 120 240
Kortfristiga skulder 2 395 5 004 3 160 3 018 2 832 1 925 3 996 2 552 2 190 2 828
Skulder och eget kapital 8 678 11 337 9 558 8 069 7 365 6 719 8 834 3 447 2 592 3 544
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 750 680 648 632
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 5 708 4 228 3 984 3 332 3 422 2 660 2 281 2 571 1 658
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 2 347 1 857 1 659 1 489 1 366 1 406 1 124 1 338 1 020
Utdelning till aktieägare 1 900 372 1 000 400 0 200 400 21 0 0
Omsättning 21 545 28 724 23 638 20 042 15 808 17 807 19 979 14 960 16 733 11 481
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 14 12 12 9 11 10 8 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 424 2 036 1 951 1 669 1 752 1 604 2 042 1 868 1 858 1 434
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 546 589 520 473 550 459 501 532 522 422
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 590 1 313 2 540 1 095 474 1 132 1 150 809 170 175
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -25,04% 21,73% 16,94% 26,98% -10,65% -13,56% 36,65% -10,65% 45,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,19% 10,05% 24,79% 11,48% 3,64% 13,71% 12,18% 22,02% -2,74% 3,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,58% 4,00% 10,12% 4,62% 1,70% 5,22% 5,27% 5,08% -0,42% 1,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,11% 45,46% 46,20% 43,54% 50,64% 42,58% 44,08% 48,26% 39,01% 48,13%
Rörelsekapital/omsättning 15,16% 11,19% 13,28% 8,96% 6,25% 6,14% 5,24% 4,39% -0,62% -0,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,69% 32,45% 37,32% 27,45% 21,27% 25,18% 17,53% 23,30% 10,92% 13,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 212,28% 156,35% 185,03% 149,20% 122,95% 144,94% 120,02% 114,11% 76,53% 83,59%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...