Visa allt om Slättåkra Trädgårdsanläggning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 17 100 16 842 16 852 16 285 14 217 13 963 12 204 12 780 12 629 11 789
Övrig omsättning 1 021 87 76 669 1 437 781 4 33 338 272
Rörelseresultat (EBIT) 567 31 -156 1 320 1 491 1 038 286 411 422 96
Resultat efter finansnetto 488 -54 -239 1 155 1 311 856 60 165 314 23
Årets resultat 373 107 212 671 430 471 41 110 224 0
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 429 5 143 5 842 6 669 5 719 3 601 3 441 3 120 2 686 3 062
Omsättningstillgångar 4 727 5 019 5 029 6 057 6 474 5 408 6 034 4 515 3 286 3 150
Tillgångar 10 156 10 163 10 871 12 726 12 192 9 009 9 476 7 635 5 972 6 211
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 117 2 743 2 636 2 424 1 752 1 323 851 810 699 475
Obeskattade reserver 655 655 855 1 374 1 083 333 90 90 90 90
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 094 2 044 2 572 3 565 5 131 5 509 5 884 4 968 2 248 3 476
Kortfristiga skulder 4 291 4 720 4 808 5 363 4 226 1 844 2 650 1 766 2 934 2 170
Skulder och eget kapital 10 156 10 163 10 871 12 726 12 192 9 009 9 476 7 635 5 972 6 211
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - - 340 323 318 265 318 298
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 2 965 2 133 1 875 2 384 1 880 1 896 2 141
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 1 071 833 711 881 727 705 889
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 18 121 16 929 16 928 16 954 15 654 14 744 12 208 12 813 12 967 12 061
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 13 12 - 9 8 9 7 8 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 555 1 296 1 404 - 1 580 1 745 1 356 1 826 1 579 1 179
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 439 398 363 - 376 377 413 415 385 344
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 311 1 840 1 506 2 698 2 396 1 854 927 969 802 476
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,53% -0,06% 3,48% 14,55% 1,82% 14,41% -4,51% 1,20% 7,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,58% 0,31% -1,44% 10,37% 12,24% 11,61% 3,21% 5,46% 7,07% 1,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,32% 0,18% -0,93% 8,11% 10,49% 7,49% 2,49% 3,26% 3,34% 0,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,68% 57,96% 51,64% 52,47% 49,99% 49,75% 59,58% 46,82% 47,44% 48,53%
Rörelsekapital/omsättning 2,55% 1,78% 1,31% 4,26% 15,81% 25,52% 27,73% 21,51% 2,79% 8,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,72% 32,02% 30,38% 27,47% 21,30% 17,57% 9,68% 11,48% 12,82% 8,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 106,78% 78,01% 93,68% 101,42% 90,01% 156,94% 122,75% 145,58% 86,50% 110,69%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...