Visa allt om Göran Jansson Fastighetsbyrå Aktiebolag
Visa allt om Göran Jansson Fastighetsbyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 833 721 1 063 637 1 010 697 700 794 1 229 1 172
Övrig omsättning 5 6 25 1 1 - 146 37 53 23
Rörelseresultat (EBIT) 212 53 251 -105 115 -120 -43 -192 37 17
Resultat efter finansnetto 212 32 298 -108 126 -117 -109 -69 77 37
Årets resultat 183 32 298 -108 126 -117 -109 -36 129 14
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 124 185 247 53 87 126 70 71 135 208
Omsättningstillgångar 1 871 1 588 1 666 1 199 1 571 1 818 1 314 1 380 1 345 1 376
Tillgångar 1 994 1 774 1 913 1 252 1 659 1 943 1 383 1 451 1 480 1 584
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 286 1 103 1 071 773 881 755 872 981 1 117 988
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 33 145
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 709 671 842 478 778 1 188 512 470 330 450
Skulder och eget kapital 1 994 1 774 1 913 1 252 1 659 1 943 1 383 1 451 1 480 1 584
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 237 278 300 296
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 213 322 240 240 240 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 99 133 110 113 114 113 129 212 129
Utdelning till aktieägare 500 0 0 0 0 0 0 0 100 0
Omsättning 838 727 1 088 638 1 011 697 846 831 1 282 1 195
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 833 721 1 063 637 1 010 697 700 794 1 229 1 172
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 354 323 471 360 371 360 361 423 521 433
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 274 115 328 -71 153 -82 -20 -128 110 130
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,53% -32,17% 66,88% -36,93% 44,91% -0,43% -11,84% -35,39% 4,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,63% 2,99% 15,58% -8,07% 7,78% -5,56% -3,04% -4,82% 5,20% 2,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,45% 7,35% 28,03% -15,86% 12,77% -15,49% -6,00% -8,82% 6,27% 3,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 139,50% 127,18% 77,52% 113,19% 78,51% 90,39% 114,57% 114,61% 82,59% 79,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,49% 62,18% 55,99% 61,74% 53,10% 38,86% 63,05% 67,61% 77,08% 68,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 263,89% 236,66% 197,86% 250,84% 201,93% 153,03% 256,64% 293,62% 407,58% 305,78%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...