Visa allt om Heros AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 4 867 4 680 4 584 4 237 3 811 3 761 3 727 4 526 4 261 4 237
Övrig omsättning 296 177 69 46 92 45 670 29 121 46
Rörelseresultat (EBIT) 351 494 346 490 257 349 495 502 339 137
Resultat efter finansnetto 239 378 236 372 124 217 337 292 68 -112
Årets resultat 192 221 185 289 96 168 197 227 89 1
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 597 4 674 4 755 4 586 4 619 4 696 4 238 4 212 4 323 4 990
Omsättningstillgångar 655 657 652 533 458 540 477 950 299 284
Tillgångar 5 253 5 330 5 407 5 120 5 077 5 236 4 715 5 162 4 623 5 273
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 903 1 710 1 489 1 304 1 015 919 751 554 326 237
Obeskattade reserver 175 179 84 84 84 84 84 0 0 62
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 653 2 719 2 852 2 976 3 226 3 546 3 266 3 466 3 591 4 284
Kortfristiga skulder 521 722 982 756 753 688 614 1 142 705 690
Skulder och eget kapital 5 253 5 330 5 407 5 120 5 077 5 236 4 715 5 162 4 623 5 273
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 174
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 919 922 842 764
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 436 484 379 291
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 163 4 857 4 653 4 283 3 903 3 806 4 397 4 555 4 382 4 283
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 6 5 5 5 5 5 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 695 780 917 847 762 752 745 1 132 1 065 1 059
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 240 247 278 286 247 273 276 354 308 314
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 797 958 764 836 579 697 827 868 731 529
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,00% 2,09% 8,19% 11,18% 1,33% 0,91% -17,65% 6,22% 0,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,68% 9,27% 6,40% 9,57% 5,06% 6,67% 10,50% 9,74% 7,33% 3,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,21% 10,56% 7,55% 11,56% 6,74% 9,28% 13,28% 11,11% 7,96% 4,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,45% 93,06% 88,22% 90,42% 89,11% 89,36% 80,44% 76,69% 74,72% 78,19%
Rörelsekapital/omsättning 2,75% -1,39% -7,20% -5,26% -7,74% -3,94% -3,68% -4,24% -9,53% -9,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,83% 34,70% 28,75% 26,75% 21,28% 18,80% 17,32% 10,73% 7,05% 5,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 102,30% 71,88% 55,70% 51,32% 45,95% 66,28% 64,33% 73,73% 29,50% 33,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!