Visa allt om MP Noord Förvaltning AB
Visa allt om MP Noord Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 879 2 343 2 408 1 133 1 241 1 168 1 061 574 707 703
Övrig omsättning 129 - - - 47 45 - - 146 -
Rörelseresultat (EBIT) -87 -486 -377 615 735 638 493 157 -14 -982
Resultat efter finansnetto 2 107 631 556 5 867 1 411 -2 133 3 835 2 108 9 574 -2 262
Årets resultat 1 837 404 -118 5 158 1 416 -2 158 7 554 2 638 9 717 -1 587
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 166 25 980 30 537 28 383 28 046 25 597 25 651 23 827 14 416 7 545
Omsättningstillgångar 9 323 6 722 5 693 5 572 895 9 014 12 082 8 492 17 484 17 093
Tillgångar 34 489 32 702 36 231 33 955 28 941 34 611 37 733 32 319 31 900 24 638
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 31 453 29 616 31 212 31 330 26 172 32 756 35 914 29 359 26 722 17 005
Obeskattade reserver 349 317 300 0 0 5 5 2 871 3 825 4 397
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 687 2 769 4 719 2 626 2 769 1 851 1 814 89 1 354 3 236
Skulder och eget kapital 34 489 32 702 36 231 33 955 28 941 34 611 37 733 32 319 31 900 24 638
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 3 236 250
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 900 900 0 66 0 0 0 0 32
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 318 302 16 26 14 12 13 36 91
Utdelning till aktieägare 0 0 2 000 0 0 8 000 1 000 1 000 0 0
Omsättning 2 008 2 343 2 408 1 133 1 288 1 213 1 061 574 853 703
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 1 1 - - 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 940 1 172 1 204 1 133 1 241 - - - 707 703
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 649 656 664 95 158 - - - 325 376
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -12 -411 -373 620 742 646 510 174 -2 -937
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -19,80% -2,70% 112,53% -8,70% 6,25% 10,08% 84,84% -18,81% 0,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,72% 2,47% 4,15% 17,28% 13,28% 7,69% 10,17% 6,77% 74,37% -8,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 123,36% 34,49% 62,42% 517,92% 309,67% 227,83% 361,64% 381,36% 3 355,45% -307,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,18% 75,16% 60,71% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 353,17% 168,72% 40,45% 260,02% -151,01% 613,27% 967,77% 1 463,94% 2 281,47% 1 971,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 91,99% 91,32% 86,79% 92,27% 90,43% 94,65% 95,19% 97,39% 92,40% 81,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 346,97% 242,76% 120,64% 181,00% 32,32% 486,98% 666,04% 9 541,57% 1 291,29% 528,21%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...