Visa allt om Mandolina Aktiebolag
Visa allt om Mandolina Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 749 987 1 001 746 834 948 970 875 1 282 920
Övrig omsättning - 41 10 - 14 - 17 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -59 19 143 77 -16 55 56 7 16 87
Resultat efter finansnetto -65 19 139 60 -50 40 50 -16 6 65
Årets resultat -65 15 108 50 -50 29 39 -16 2 49
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 309 339 389 398 405 441 380 412 453 521
Omsättningstillgångar 226 211 138 125 137 224 75 144 214 141
Tillgångar 535 551 527 523 543 665 455 556 667 661
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 362 427 411 303 254 303 274 235 251 249
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 17 52 21 38 168 249 110 189 238 283
Kortfristiga skulder 156 71 94 181 121 112 71 132 178 112
Skulder och eget kapital 535 551 527 523 543 665 455 556 667 661
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 153 167 89 100 87 124 90 133 143 100
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 27 23 16 36 34 45 33 50 104 30
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 749 1 028 1 011 746 848 948 987 875 1 282 920
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 749 987 1 001 746 834 948 970 875 1 282 920
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 194 199 124 141 133 179 129 191 286 195
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -12 63 191 113 17 74 89 46 58 130
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -24,11% -1,40% 34,18% -10,55% -12,03% -2,27% 10,86% -31,75% 39,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -10,84% 5,26% 27,51% 14,72% -2,95% 9,02% 13,85% 2,34% 3,45% 13,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -7,74% 2,94% 14,49% 10,32% -1,92% 6,33% 6,49% 1,49% 1,79% 9,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,20% 44,38% 47,05% 56,57% 46,52% 48,63% 41,44% 48,23% 41,81% 53,91%
Rörelsekapital/omsättning 9,35% 14,18% 4,40% -7,51% 1,92% 11,81% 0,41% 1,37% 2,81% 3,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,66% 77,50% 77,99% 57,93% 46,78% 45,56% 60,22% 42,27% 37,63% 39,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 89,74% 166,20% 75,53% 58,01% 92,56% 185,71% 101,41% 96,21% 118,54% 109,82%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...