Visa allt om Tekniska Högskolan i Jönköping Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 319 455 295 592 284 066 266 629 239 648 210 424 196 883 205 135 208 003 213 183
Övrig omsättning 206 671 327 309 129 387 683 486 1 125 401
Rörelseresultat (EBIT) 737 -815 1 687 -106 -779 -768 381 93 4 513 249
Resultat efter finansnetto 688 -823 1 757 131 -487 -502 856 650 4 405 433
Årets resultat 0 -472 2 3 3 0 741 10 865 0
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 356 27 336 24 594 24 914 11 409 10 739 13 430 15 091 15 595 15 855
Omsättningstillgångar 44 564 31 239 35 096 41 725 56 781 43 971 49 748 43 002 36 191 27 604
Tillgångar 69 920 58 575 59 690 66 639 68 190 54 710 63 178 58 093 51 786 43 459
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 414 3 414 3 886 3 885 2 756 2 753 2 753 2 013 2 003 1 138
Obeskattade reserver 4 671 4 211 4 711 3 086 3 086 3 664 4 264 4 558 3 973 433
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 150 150 150 711
Kortfristiga skulder 61 835 50 950 51 093 59 668 62 348 48 293 56 011 51 373 45 660 41 177
Skulder och eget kapital 69 920 58 575 59 690 66 639 68 190 54 710 63 178 58 093 51 786 43 459
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 1 033 1 070 1 256 1 445 1 324 1 234 1 398 1 503 1 211 1 404
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 98 657 90 403 83 509 75 598 65 170 58 829 55 426 62 471 66 520 63 202
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 36 350 47 669 42 946 38 535 32 118 30 484 29 246 32 486 31 228 37 996
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 319 661 296 263 284 393 266 938 239 777 210 811 197 566 205 621 209 128 213 584
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 165 159 150 148 131 118 109 139 142 143
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 936 1 859 1 894 1 802 1 829 1 783 1 806 1 476 1 465 1 491
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 947 890 866 794 771 779 808 707 709 730
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 357 5 066 7 456 4 852 4 718 3 996 5 920 5 836 11 057 7 597
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,07% 4,06% 6,54% 11,26% 13,89% 6,88% -4,02% -1,38% -2,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,05% -1,39% 2,96% 0,20% -0,70% -0,91% 1,42% 1,20% 9,01% 1,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,23% -0,28% 0,62% 0,05% -0,20% -0,24% 0,46% 0,34% 2,24% 0,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,06% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 67,57% 68,94% 68,33%
Rörelsekapital/omsättning -5,41% -6,67% -5,63% -6,73% -2,32% -2,05% -3,18% -4,08% -4,55% -6,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 10,09% 11,44% 12,67% 9,44% 7,57% 10,26% 9,33% 9,25% 9,52% 3,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 72,07% 61,31% 68,69% 69,93% 91,07% 91,05% 88,82% 83,71% 79,26% 67,04%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...