Visa allt om Gräsö Schakt Aktiebolag
Visa allt om Gräsö Schakt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 4 540 3 755 4 052 4 243 3 822 3 606 3 067 4 051 3 713 3 045
Övrig omsättning - 280 150 32 64 250 80 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -81 270 162 106 85 110 76 392 -44 80
Resultat efter finansnetto -112 243 133 78 55 70 55 370 -72 50
Årets resultat -42 247 102 60 30 59 27 206 -45 33
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 217 1 671 806 771 804 885 378 523 428 572
Omsättningstillgångar 638 519 705 786 578 631 603 767 620 361
Tillgångar 1 855 2 190 1 511 1 557 1 381 1 516 982 1 290 1 048 933
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 262 504 357 355 345 414 355 418 213 258
Obeskattade reserver 0 70 145 145 145 132 134 118 28 55
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 515 954 311 304 429 445 92 240 163 232
Kortfristiga skulder 1 079 662 698 753 462 524 401 514 644 387
Skulder och eget kapital 1 855 2 190 1 511 1 557 1 381 1 516 982 1 290 1 048 933
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 - 240 240 240 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 682 715 701 699 619 278 0 260 247
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 182 154 177 217 208 185 170 181 167
Utdelning till aktieägare 0 200 100 100 50 100 0 0 0 0
Omsättning 4 540 4 035 4 202 4 275 3 886 3 856 3 147 4 051 3 713 3 045
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 513 1 252 2 026 1 414 1 274 1 803 1 534 2 026 1 857 1 523
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 335 296 447 303 308 423 355 342 341 328
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 372 568 559 411 386 453 260 573 116 260
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,91% -7,33% -4,50% 11,02% 5,99% 17,57% -24,29% 9,10% 21,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,37% 12,33% 10,79% 6,94% 6,23% 7,26% 7,74% 30,39% -4,10% 8,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,78% 7,19% 4,02% 2,55% 2,25% 3,05% 2,48% 9,68% -1,16% 2,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,18% 54,41% 60,14% 53,26% 58,32% 55,99% 59,83% 60,73% 47,35% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -9,71% -3,81% 0,17% 0,78% 3,04% 2,97% 6,59% 6,25% -0,65% -0,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,12% 25,51% 31,11% 30,06% 32,72% 33,73% 46,21% 39,14% 22,25% 31,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 59,13% 78,40% 101,00% 104,38% 125,11% 120,42% 150,37% 149,22% 96,27% 93,28%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...