Visa allt om Advokatfirman Karin Åkesson Rehnholm AB
Visa allt om Advokatfirman Karin Åkesson Rehnholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 618 1 813 1 494 1 612 1 120 1 244 1 324 1 197 1 154 836
Övrig omsättning - - - - - 10 18 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 542 821 533 498 220 320 249 224 458 25
Resultat efter finansnetto 543 822 534 504 232 333 251 225 460 26
Årets resultat 355 515 381 296 129 187 148 130 264 19
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 17 17 17 17 17 18 18 18 20
Omsättningstillgångar 2 554 2 732 1 791 2 847 1 633 2 314 1 128 1 055 1 038 554
Tillgångar 2 571 2 749 1 808 2 864 1 650 2 331 1 146 1 073 1 056 575
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 291 1 235 876 650 504 566 526 508 528 313
Obeskattade reserver 827 741 582 540 419 367 294 246 199 107
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 454 772 349 1 674 727 1 398 326 320 329 154
Skulder och eget kapital 2 571 2 749 1 808 2 864 1 650 2 331 1 146 1 073 1 056 575
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 617 502 480 489 402 386 380
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 511 517 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 267 259 296 253 254 574 531 282 388
Utdelning till aktieägare 495 300 156 155 150 191 147 129 150 50
Omsättning 1 618 1 813 1 494 1 612 1 120 1 254 1 342 1 197 1 154 836
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 618 1 813 1 494 1 612 1 120 1 244 1 324 1 197 1 154 836
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 887 793 776 913 755 744 1 064 952 677 784
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 542 821 533 498 220 320 249 224 460 27
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,76% 21,35% -7,32% 43,93% -9,97% -6,04% 10,61% 3,73% 38,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,12% 29,90% 29,54% 17,56% 14,06% 14,29% 21,90% 21,06% 43,66% 4,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 33,56% 45,34% 35,74% 31,20% 20,71% 26,77% 18,96% 18,88% 39,95% 3,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 129,79% 108,11% 96,52% 72,77% 80,89% 73,63% 60,57% 61,40% 61,44% 47,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,30% 65,95% 73,56% 37,40% 49,26% 35,88% 64,81% 64,24% 63,57% 67,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 562,56% 353,89% 513,18% 170,07% 224,62% 165,52% 346,01% 329,69% 315,50% 359,74%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...