Visa allt om BGM Bygg AB
Visa allt om BGM Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 674 2 963 4 535 3 882 3 626 3 197 2 882 768 352 591
Övrig omsättning 399 272 140 239 723 1 131 586 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 491 206 156 196 -578 133 34 316 192 75
Resultat efter finansnetto 413 119 18 56 -746 13 6 283 126 -23
Årets resultat 413 119 18 56 -746 13 6 283 126 -23
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 84 2 878 3 080 3 299 3 530 2 569 382 0 0 17
Omsättningstillgångar 1 219 196 561 518 396 925 746 468 169 336
Tillgångar 1 303 3 075 3 641 3 817 3 926 3 494 1 128 468 169 354
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 283 -130 -249 -267 -323 -235 -248 -254 -537 -663
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 215 2 172 2 044 2 250 2 381 2 513 95 438 664 944
Kortfristiga skulder 805 1 033 1 846 1 835 1 868 1 216 1 281 284 42 73
Skulder och eget kapital 1 303 3 075 3 641 3 817 3 926 3 494 1 128 468 169 354
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 352 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 562 2 613 2 124 2 168 2 015 1 375 29 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 581 889 675 733 662 538 3 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 073 3 235 4 675 4 121 4 349 4 328 3 468 768 352 591
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 4 8 6 6 6 5 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 935 741 567 647 604 533 576 768 352 591
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 577 557 449 475 487 454 462 37 1 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 546 408 375 440 -408 250 119 316 209 99
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 57,75% -34,66% 16,82% 7,06% 13,42% 10,93% 275,26% 118,18% -40,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 37,68% 6,70% 4,28% 5,13% -14,70% 3,81% 3,01% 67,52% 113,61% 21,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,50% 6,95% 3,44% 5,05% -15,91% 4,16% 1,18% 41,15% 54,55% 12,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,55% 96,05% 97,57% 99,28% 71,98% 83,11% 83,41% 48,57% 75,28% 29,27%
Rörelsekapital/omsättning 8,86% -28,25% -28,34% -33,93% -40,60% -9,10% -18,56% 23,96% 36,08% 44,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,72% -4,23% -6,84% -7,00% -8,23% -6,73% -21,99% -54,27% -317,75% -187,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 140,00% 16,55% 27,95% 25,83% 18,68% 70,39% 52,07% 137,32% 28,57% 130,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...