Visa allt om Great Palace AB
Visa allt om Great Palace AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 1 000 225 2 203 4 466 1 511 3 058 2 999 27 529 19 875 2 251
Övrig omsättning - - 1 544 1 535 1 336 1 564 720 1 006 720 304
Rörelseresultat (EBIT) 839 -289 -1 132 426 311 358 -602 2 428 -5 984 -229
Resultat efter finansnetto 1 694 -1 542 1 819 59 1 844 8 -999 2 139 -6 440 6 741
Årets resultat 1 599 -1 042 2 022 59 1 107 498 361 1 188 -4 973 10 090
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 795 7 231 20 271 15 152 13 593 17 760 15 714 14 726 10 240 28 513
Omsättningstillgångar 1 507 214 1 072 1 424 5 330 4 263 6 416 8 811 13 252 482
Tillgångar 8 302 7 445 21 343 16 576 18 923 22 023 22 130 23 536 23 492 28 995
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 927 6 327 14 370 13 551 14 492 13 384 13 135 12 774 11 586 21 560
Obeskattade reserver 0 0 0 203 202 246 386 89 174 146
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 5 250 172 772 2 254 691 1 853 2 144 2 725
Kortfristiga skulder 375 1 117 1 724 2 651 3 457 6 138 7 918 8 820 9 588 4 565
Skulder och eget kapital 8 302 7 445 21 343 16 576 18 923 22 023 22 130 23 536 23 492 28 995
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 660 720 720 747 293
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 1 193 600 450 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 17 571 407 349 431 433 404 279 95
Utdelning till aktieägare 3 000 0 0 0 1 000 0 500 0 0 5 000
Omsättning 1 000 225 3 747 6 001 2 847 4 622 3 719 28 535 20 595 2 555
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 5 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 441 4 466 1 511 3 058 2 999 27 529 19 875 2 251
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 354 1 047 849 1 134 1 119 1 110 1 037 388
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 870 -254 -1 014 606 492 512 -572 2 744 -5 627 580
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 344,44% -89,79% -50,67% 195,57% -50,59% 1,97% -89,11% 38,51% 782,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,91% 0,34% 9,31% 1,32% 12,54% 2,84% -2,01% 10,80% -25,01% 25,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 173,60% 11,11% 90,15% 4,88% 157,05% 20,44% -14,84% 9,23% -29,56% 326,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 71,45% 20,06% 29,19% 13,31% 3,37% 11,29% -24,95% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 113,20% -401,33% -29,60% -27,47% 123,96% -61,31% -50,08% -0,03% 18,44% -181,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 95,48% 84,98% 67,33% 82,71% 77,37% 61,60% 60,64% 54,55% 49,85% 74,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 401,87% 19,16% 62,18% 53,72% 50,91% 9,42% 29,50% 88,33% 4,39% 10,56%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...