Visa allt om TVT Bygg Aktiebolag
Visa allt om TVT Bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 741 2 616 3 675 5 730 3 034 1 793 1 439 875 947 992
Övrig omsättning 101 175 105 47 51 7 - 125 - -
Rörelseresultat (EBIT) -103 377 693 1 390 397 189 125 -58 113 -56
Resultat efter finansnetto -108 370 695 1 391 397 189 117 -58 115 -55
Årets resultat 24 281 692 814 214 115 117 -58 115 -55
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 742 309 105 135 0 8 80 23 133 164
Omsättningstillgångar 1 416 2 204 2 280 2 313 1 492 999 569 544 382 297
Tillgångar 2 158 2 513 2 385 2 448 1 492 1 007 649 567 515 460
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 593 1 769 1 688 1 197 583 369 310 193 252 136
Obeskattade reserver 100 250 250 445 100 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 52 28 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 413 466 447 807 809 638 339 374 264 323
Skulder och eget kapital 2 158 2 513 2 385 2 448 1 492 1 007 649 567 515 460
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 323 328 248 264
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 924 944 826 848 452 179 115 49 10
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 346 367 314 279 184 180 167 131 120
Utdelning till aktieägare 150 200 200 200 200 0 0 0 0 0
Omsättning 1 842 2 791 3 780 5 777 3 085 1 800 1 439 1 000 947 992
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 580 872 1 225 1 910 1 517 1 793 1 439 875 947 992
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 404 426 439 386 575 661 661 613 428 408
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -35 381 723 1 403 397 194 142 -48 170 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -33,45% -28,82% -35,86% 88,86% 69,21% 24,60% 64,46% -7,60% -4,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,77% 15,00% 29,18% 56,82% 26,61% 18,77% 19,26% -10,23% 22,14% -11,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,92% 14,41% 18,94% 24,28% 13,09% 10,54% 8,69% -6,63% 12,04% -5,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 85,58% 76,80% 68,16% 51,90% 65,95% 61,91% 71,30% 74,06% 84,69% 67,84%
Rörelsekapital/omsättning 57,61% 66,44% 49,88% 26,28% 22,51% 20,13% 15,98% 19,43% 12,46% -2,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,43% 78,15% 78,95% 63,08% 44,01% 36,64% 47,77% 34,04% 48,93% 29,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 336,80% 472,96% 510,07% 286,62% 184,43% 156,58% 167,85% 145,45% 144,70% 91,95%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...