Visa allt om P L Fraktservice i Uddevalla Aktiebolag
Visa allt om P L Fraktservice i Uddevalla Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 69 911 59 002 49 890 37 482 31 701 24 738 23 687 20 303 18 501 13 166
Övrig omsättning 144 335 334 122 283 527 108 34 1 148 179
Rörelseresultat (EBIT) 5 159 4 083 3 133 843 1 506 771 1 651 2 203 2 927 1 104
Resultat efter finansnetto 5 092 4 006 3 029 482 1 287 541 1 481 1 834 2 401 715
Årets resultat 1 908 2 061 2 758 415 641 198 150 532 147 172
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 589 7 195 7 238 6 146 7 243 9 543 8 715 9 866 11 658 10 701
Omsättningstillgångar 16 704 16 222 12 495 8 241 7 880 6 048 6 436 5 416 4 998 2 725
Tillgångar 26 294 23 417 19 733 14 387 15 124 15 592 15 151 15 282 16 656 13 426
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 481 6 572 4 511 1 753 1 338 697 499 849 316 969
Obeskattade reserver 2 643 2 014 2 266 4 400 4 900 5 000 5 167 4 607 3 630 1 450
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 947 3 963 4 000 3 291 4 174 5 845 6 026 7 471 9 349 9 463
Kortfristiga skulder 11 223 10 867 8 956 4 943 4 712 4 050 3 459 2 356 3 360 1 543
Skulder och eget kapital 26 294 23 417 19 733 14 387 15 124 15 592 15 151 15 282 16 656 13 426
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 546 482 464 541 384
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 225 5 064 5 018 4 712 5 110 3 440 3 346 3 077 2 765 2 351
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 2 036 1 930 1 778 1 730 1 709 1 268 1 203 1 078 1 112 1 037
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 500 0 800
Omsättning 70 055 59 337 50 224 37 604 31 984 25 265 23 795 20 337 19 649 13 345
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 14 15 14 18 15 15 14 13 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 994 4 214 3 326 2 677 1 761 1 649 1 579 1 450 1 423 1 097
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 529 518 464 464 389 358 343 346 352 335
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 523 4 424 3 772 2 098 2 896 2 194 3 327 3 954 4 410 2 406
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,49% 18,26% 33,10% 18,24% 28,15% 4,44% 16,67% 9,74% 40,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,62% 17,44% 15,88% 5,86% 9,96% 4,96% 10,90% 14,42% 17,66% 8,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,38% 6,92% 6,28% 2,25% 4,75% 3,12% 6,97% 10,85% 15,90% 8,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,84% 9,08% 7,09% 8,80% 9,99% 8,08% 12,57% 15,07% 8,85% 8,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,09% 34,77% 31,82% 34,72% 32,72% 28,10% 28,43% 27,26% 17,59% 14,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 148,84% 149,28% 139,52% 166,72% 167,23% 149,33% 186,07% 229,88% 148,75% 176,60%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...