Visa allt om Casino Cosmopol AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 441 728 227 598 162 393 805 346 1 110 198 1 139 399 1 184 088 1 187 933 1 166 607 1 174 886
Övrig omsättning 11 898 0 92 167 8 335 8 108 8 084 8 961 9 099 8 952 9 692
Rörelseresultat (EBIT) -65 790 -254 853 -402 552 62 570 408 959 442 576 495 503 521 772 515 345 520 113
Resultat efter finansnetto -64 136 -254 854 -402 557 62 572 408 955 442 532 495 362 521 715 517 747 523 652
Årets resultat -66 -883 155 900 48 424 408 955 442 532 495 362 521 715 517 747 523 652
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 37 793 39 916 61 408 76 800 66 982 71 436 76 872 78 703 80 828 76 483
Omsättningstillgångar 558 497 541 878 630 205 147 045 457 747 478 847 518 100 548 341 546 887 554 607
Tillgångar 596 290 581 794 691 613 223 845 524 729 550 283 594 972 627 044 627 715 631 090
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 503 494 503 561 504 444 48 544 409 075 442 652 495 482 521 835 517 867 523 772
Obeskattade reserver 0 0 0 344 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 41 337 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 92 795 78 233 145 832 174 957 115 654 107 631 99 490 105 209 109 847 107 318
Skulder och eget kapital 596 290 581 794 691 613 223 845 524 729 550 283 594 972 627 044 627 715 631 090
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 2 237 2 200 2 057 2 044 1 952 1 811 1 616 1 642 1 564 1 544
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 0 - - -
Löner till övriga anställda 197 872 153 952 275 380 295 997 293 579 296 263 293 210 289 279 285 121 279 547
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 79 615 75 990 99 577 118 330 120 273 117 674 114 785 91 694 99 433 97 563
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 408 955 442 532 495 362 521 715 517 747 523 652
Omsättning 453 626 227 598 254 560 813 681 1 118 306 1 147 483 1 193 049 1 197 032 1 175 559 1 184 578
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 475 523 752 830 832 892 870 876 870 869
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 930 435 216 970 1 334 1 277 1 361 1 356 1 341 1 352
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 610 455 511 518 520 485 490 472 463 454
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -47 779 -230 410 -374 023 93 033 438 564 474 016 527 827 552 487 541 863 546 977
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 94,08% 40,15% -79,84% -27,46% -2,56% -3,77% -0,32% 1,83% -0,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -10,75% -43,80% -58,20% 27,95% 77,94% 80,43% 83,29% 83,25% 82,49% 83,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -14,51% -111,98% -247,89% 7,77% 36,84% 38,84% 41,85% 43,94% 44,39% 44,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 105,43% 203,71% 298,27% -3,47% 30,81% 32,58% 35,35% 37,30% 37,46% 38,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,44% 86,55% 72,94% 21,81% 77,96% 80,44% 83,28% 83,22% 82,50% 82,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 601,86% 692,65% 432,14% 84,05% 395,79% 444,90% 520,76% 521,19% 497,86% 516,79%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!