Visa allt om Casino Cosmopol AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 805 346 1 110 198 1 139 399 1 184 088 1 187 933 1 166 607 1 174 886 1 194 121 1 211 631 1 198 421
Övrig omsättning 8 335 8 108 8 084 8 961 9 099 8 952 9 692 9 289 9 642 10 789
Rörelseresultat (EBIT) 62 570 408 959 442 576 495 503 521 772 515 345 520 113 525 859 545 723 534 039
Resultat efter finansnetto 62 572 408 955 442 532 495 362 521 715 517 747 523 652 532 857 554 054 536 081
Årets resultat 48 424 408 955 442 532 495 362 521 715 517 747 523 652 532 857 554 054 536 081
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 76 800 66 982 71 436 76 872 78 703 80 828 76 483 72 757 64 466 75 686
Omsättningstillgångar 147 045 457 747 478 847 518 100 548 341 546 887 554 607 574 511 629 631 595 842
Tillgångar 223 845 524 729 550 283 594 972 627 044 627 715 631 090 647 268 694 097 671 528
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 48 544 409 075 442 652 495 482 521 835 517 867 523 772 532 977 554 174 536 201
Obeskattade reserver 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 174 957 115 654 107 631 99 490 105 209 109 847 107 318 114 291 139 923 135 327
Skulder och eget kapital 223 845 524 729 550 283 594 972 627 044 627 715 631 090 647 268 694 097 671 528
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 2 044 1 952 1 811 1 616 1 642 1 564 1 544 1 466 1 412 1 280
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 295 997 293 579 296 263 293 210 289 279 285 121 279 547 281 299 272 295 268 350
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 118 330 120 273 117 674 114 785 91 694 99 433 97 563 97 292 93 752 89 046
Utdelning till aktieägare 0 408 955 442 532 495 362 521 715 517 747 523 652 532 857 554 054 536 081
Omsättning 813 681 1 118 306 1 147 483 1 193 049 1 197 032 1 175 559 1 184 578 1 203 410 1 221 273 1 209 210
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 830 832 892 870 876 870 869 879 886 888
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 970 1 334 1 277 1 361 1 356 1 341 1 352 1 359 1 368 1 350
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 518 520 485 490 472 463 454 449 433 422
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 93 033 438 564 474 016 527 827 552 487 541 863 546 977 553 018 589 079 600 304
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -27,46% -2,56% -3,77% -0,32% 1,83% -0,70% -1,61% -1,45% 1,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,95% 77,94% 80,43% 83,29% 83,25% 82,49% 83,03% 82,47% 80,04% 79,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,77% 36,84% 38,84% 41,85% 43,94% 44,39% 44,60% 44,70% 45,85% 44,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -3,47% 30,81% 32,58% 35,35% 37,30% 37,46% 38,07% 38,54% 40,42% 38,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,81% 77,96% 80,44% 83,28% 83,22% 82,50% 82,99% 82,34% 79,84% 79,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 84,05% 395,79% 444,90% 520,76% 521,19% 497,86% 516,79% 502,67% 449,98% 440,30%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...