Visa allt om Casino Cosmopol AB
Visa allt om Casino Cosmopol AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 184 088 1 187 933 1 166 607 1 174 886 1 194 121 1 211 631 1 198 421 1 206 185 1 232 263 1 161 771
Övrig omsättning 8 961 9 099 8 952 9 692 9 289 9 642 10 789 9 563 22 053 10 637
Rörelseresultat (EBIT) 495 503 521 772 515 345 520 113 525 859 545 723 534 039 536 555 595 179 504 179
Resultat efter finansnetto 495 362 521 715 517 747 523 652 532 857 554 054 536 081 539 549 611 087 518 650
Årets resultat 495 362 521 715 517 747 523 652 532 857 554 054 536 081 539 549 611 087 518 650
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 76 872 78 703 80 828 76 483 72 757 64 466 75 686 131 037 165 208 56 017
Omsättningstillgångar 518 100 548 341 546 887 554 607 574 511 629 631 595 842 546 706 587 540 619 311
Tillgångar 594 972 627 044 627 715 631 090 647 268 694 097 671 528 677 743 752 748 675 328
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 495 482 521 835 517 867 523 772 532 977 554 174 536 201 539 669 611 207 518 770
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 99 490 105 209 109 847 107 318 114 291 139 923 135 327 138 074 141 541 156 558
Skulder och eget kapital 594 972 627 044 627 715 631 090 647 268 694 097 671 528 677 743 752 748 675 328
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 616 1 642 1 564 1 544 1 466 1 412 1 280 1 264 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 293 210 289 279 285 121 279 547 281 299 272 295 268 350 263 676 260 912 230 722
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 114 785 91 694 99 433 97 563 97 292 93 752 89 046 91 253 95 751 95 694
Utdelning till aktieägare 495 362 521 715 517 747 523 652 532 857 554 054 536 081 539 549 611 087 518 650
Omsättning 1 193 049 1 197 032 1 175 559 1 184 578 1 203 410 1 221 273 1 209 210 1 215 748 1 254 316 1 172 408
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 870 876 870 869 879 886 888 873 836 763
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 361 1 356 1 341 1 352 1 359 1 368 1 350 1 382 1 474 1 523
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 490 472 463 454 449 433 422 425 416 495
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 527 827 552 487 541 863 546 977 553 018 589 079 600 304 599 732 637 544 538 762
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,32% 1,83% -0,70% -1,61% -1,45% 1,10% -0,64% -2,12% 6,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 83,29% 83,25% 82,49% 83,03% 82,47% 80,04% 79,83% 79,61% 81,18% 76,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 41,85% 43,94% 44,39% 44,60% 44,70% 45,85% 44,73% 44,73% 49,59% 44,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 35,35% 37,30% 37,46% 38,07% 38,54% 40,42% 38,43% 33,88% 36,19% 39,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,28% 83,22% 82,50% 82,99% 82,34% 79,84% 79,85% 79,63% 81,20% 76,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 520,76% 521,19% 497,86% 516,79% 502,67% 449,98% 440,30% 395,95% 415,10% 395,58%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...