Visa allt om Fastighets AB Briggen Bjurö
Visa allt om Fastighets AB Briggen Bjurö

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 657 10 688 11 457 10 656 8 853 7 751 11 921 11 592 12 391 12 250
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 560 4 608 4 938 4 828 3 470 2 388 6 601 5 912 7 383 7 418
Resultat efter finansnetto 541 4 592 4 919 4 699 2 868 1 838 6 155 5 559 6 715 6 496
Årets resultat 263 2 711 3 475 3 104 4 098 1 187 4 483 4 141 5 585 4 684
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 75 382 75 760 76 758 76 477 129 801 130 753 133 706 136 043 119 075 103 888
Omsättningstillgångar 93 774 92 569 87 346 80 423 23 698 17 929 13 370 6 626 4 154 3 082
Tillgångar 169 156 168 329 164 104 156 900 153 499 148 682 147 076 142 669 123 229 106 970
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 77 039 75 737 73 027 67 543 64 439 60 340 59 153 54 670 50 529 44 945
Obeskattade reserver 2 964 2 760 1 857 1 178 458 212 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 13 663 13 296 12 929 11 432 11 061 12 763 12 336 11 840 11 411 11 696
Långfristiga skulder 74 200 74 200 74 200 0 74 200 74 200 74 200 74 200 58 000 48 100
Kortfristiga skulder 1 290 2 336 2 091 76 747 3 341 1 167 1 387 1 961 3 289 2 229
Skulder och eget kapital 169 156 168 329 164 104 156 900 153 499 148 682 147 076 142 669 123 229 106 970
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 657 10 688 11 457 10 656 8 853 7 751 11 921 11 592 12 391 12 250
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 799 5 818 5 872 5 727 4 369 3 287 7 499 6 807 8 272 8 304
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -37,72% -6,71% 7,52% 20,37% 14,22% -34,98% 2,84% -6,45% 1,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,61% 4,18% 4,61% 4,86% 3,82% 3,32% 6,12% 5,63% 7,66% 8,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 40,84% 65,84% 66,00% 71,57% 66,29% 63,67% 75,55% 69,32% 76,16% 70,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 43,11% 43,10% 45,31% 39,20% 30,81% 55,37% 51,00% 59,58% 60,56%
Rörelsekapital/omsättning 1 389,27% 844,25% 744,13% 34,50% 229,94% 216,26% 100,52% 40,24% 6,98% 6,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,91% 46,27% 45,38% 43,63% 42,20% 40,69% 40,22% 38,32% 41,00% 42,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 7 269,30% 3 962,71% 4 177,24% 104,79% 709,31% 1 536,33% 963,95% 337,89% 126,30% 138,27%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...