Visa allt om Mats-Ola Wessman Bygg & Projekt AB
Visa allt om Mats-Ola Wessman Bygg & Projekt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 050 2 041 2 070 1 863 648 163 1 657 178 0 0
Övrig omsättning - - - - - 7 - - - 2 367
Rörelseresultat (EBIT) 439 439 681 649 46 -286 96 -857 -1 016 1 367
Resultat efter finansnetto 760 1 584 787 711 167 -226 -379 352 913 1 357
Årets resultat 602 1 453 647 713 175 -362 -381 243 654 971
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 330 7 115 3 677 3 135 3 115 3 173 3 410 3 947 4 469 3 539
Omsättningstillgångar 4 581 3 559 5 719 5 913 5 090 5 215 5 341 5 171 4 431 4 953
Tillgångar 10 911 10 674 9 396 9 048 8 205 8 388 8 751 9 118 8 901 8 492
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 028 10 188 8 995 8 468 8 010 7 324 8 327 8 828 8 705 8 150
Obeskattade reserver 8 22 21 0 2 10 16 14 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 57 58 58 58
Kortfristiga skulder 875 464 381 581 193 1 054 351 219 138 284
Skulder och eget kapital 10 911 10 674 9 396 9 048 8 205 8 388 8 751 9 118 8 901 8 492
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 600 566 480 472 148 54 480 480 480 501
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - 0 0 - - 0
Löner till övriga anställda 340 386 262 171 120 151 120 120 120 128
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - 0 0 - - 0
Sociala kostnader 465 292 389 370 198 118 365 365 373 337
Utdelning till aktieägare 520 762 260 120 255 120 120 120 120 100
Omsättning 2 050 2 041 2 070 1 863 648 170 1 657 178 0 2 367
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 683 680 690 932 324 82 829 89 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 470 464 382 528 241 162 488 483 487 484
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 487 487 730 671 59 -273 125 -829 -1 016 1 367
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,44% -1,40% 11,11% 187,50% 297,55% -90,16% 830,90% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,96% 14,84% 8,39% 7,86% 2,04% -2,69% 1,39% 3,87% - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 37,02% 77,61% 38,07% 38,16% 25,77% -138,65% 7,36% 198,31% - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - -
Rörelsekapital/omsättning 180,78% 151,64% 257,87% 286,21% 755,71% 2 552,76% 301,15% 2 782,02% - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 91,96% 95,61% 95,91% 93,59% 97,64% 87,40% 95,29% 96,93% 97,80% 95,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 523,54% 767,03% 1 501,05% 1 017,73% 2 637,31% 494,78% 1 521,65% 2 361,19% 3 210,87% 1 744,01%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...