Visa allt om C. Johansson Byggtjänst Aktiebolag
Visa allt om C. Johansson Byggtjänst Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 34 300 28 403 52 931 27 214 40 826 57 738 51 263 23 342 25 903 23 493
Övrig omsättning 612 687 210 1 320 977 199 44 - - 65
Rörelseresultat (EBIT) 3 522 4 857 5 047 1 034 1 165 448 2 826 523 2 833 -730
Resultat efter finansnetto 3 522 4 864 5 050 981 774 139 2 740 483 2 818 2 919
Årets resultat 13 7 40 21 14 103 28 3 818 2 906
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 006 5 213 5 566 5 874 4 533 8 774 9 016 1 563 2 058 2 524
Omsättningstillgångar 12 189 12 313 10 442 14 828 7 507 14 041 17 216 14 184 12 955 8 507
Tillgångar 17 195 17 525 16 008 20 703 12 040 22 815 26 232 15 748 15 013 11 030
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 964 5 952 5 945 5 905 5 883 5 870 5 767 5 739 5 736 4 918
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 2 091 4 717 4 843 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 231 11 574 10 064 14 798 4 066 12 229 15 623 10 009 9 277 6 112
Skulder och eget kapital 17 195 17 525 16 008 20 703 12 040 22 815 26 232 15 748 15 013 11 030
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 340 333 305
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 6 563 6 413 6 415 6 726 9 570 7 431 5 434 5 857 4 994
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - 2 317 2 235 2 200 2 381 2 928 2 460 2 023 2 296 2 056
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 34 912 29 090 53 141 28 534 41 803 57 937 51 307 23 342 25 903 23 558
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 14 14 14 15 19 18 16 19 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 144 2 029 3 781 1 944 2 722 3 039 2 848 1 459 1 363 1 468
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 572 645 618 617 604 673 554 499 452 517
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 103 5 415 5 712 1 629 1 564 915 3 471 1 002 3 318 -249
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,76% -46,34% 94,50% -33,34% -29,29% 12,63% 119,62% -9,89% 10,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,48% 27,75% 31,58% 5,00% 9,73% 1,97% 10,87% 3,44% 19,35% 27,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,27% 17,12% 9,55% 3,81% 2,87% 0,78% 5,56% 2,32% 11,21% 12,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,38% 42,82% 29,41% 39,34% 37,93% 30,83% 23,87% 29,34% 50,87% 49,70%
Rörelsekapital/omsättning 2,79% 2,60% 0,71% 0,11% 8,43% 3,14% 3,11% 17,89% 14,20% 10,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,68% 33,96% 37,14% 28,52% 48,86% 25,73% 21,98% 36,44% 38,21% 44,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 108,53% 106,39% 103,76% 100,20% 167,58% 79,43% 74,65% 53,94% 90,92% 42,82%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...