Visa allt om BJ Leksaker i Gällivare Aktiebolag
Visa allt om BJ Leksaker i Gällivare Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 12 634 12 778 12 027 11 269 11 441 9 479 8 357 7 934 8 286 7 076
Övrig omsättning 313 256 287 100 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -70 334 539 425 402 -608 181 -62 241 469
Resultat efter finansnetto -13 319 606 671 503 -531 253 126 43 446
Årets resultat 52 135 323 429 257 2 216 228 -72 151
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 858 2 454 2 528 2 345 2 234 2 072 1 843 2 294 2 111 2 337
Omsättningstillgångar 4 674 5 347 5 403 4 653 4 662 4 270 4 610 3 936 4 566 5 383
Tillgångar 7 532 7 800 7 931 6 998 6 895 6 342 6 453 6 230 6 677 7 720
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 523 4 605 4 790 4 466 4 037 3 781 3 778 3 562 3 334 3 406
Obeskattade reserver 554 669 569 399 304 168 826 883 1 041 1 033
Avsättningar (tkr) 731 725 703 683 690 683 387 387 387 394
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 724 1 802 1 869 1 449 1 865 1 710 1 461 1 398 1 916 2 887
Skulder och eget kapital 7 532 7 800 7 931 6 998 6 895 6 342 6 453 6 230 6 677 7 720
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 675 760 660 610 540 365 517
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 200 - - - 0 175
Löner till övriga anställda - 2 397 2 403 1 713 1 209 1 025 662 726 793 535
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 925 880 882 730 622 516 505 466 431
Utdelning till aktieägare 0 134 320 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 12 947 13 034 12 314 11 369 11 441 9 479 8 357 7 934 8 286 7 076
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 7 6 6 6 6 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 579 1 825 2 005 1 878 1 907 1 580 1 671 1 587 1 657 1 415
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 443 492 561 523 454 440 354 347 313 295
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 51 393 591 473 462 -572 208 -33 272 513
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,13% 6,24% 6,73% -1,50% 20,70% 13,43% 5,33% -4,25% 17,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,09% 4,54% 7,65% 9,60% 7,31% -8,36% 3,92% 2,20% 5,27% 6,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,06% 2,77% 5,05% 5,96% 4,41% -5,59% 3,03% 1,73% 4,25% 7,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,67% 43,57% 44,70% 45,81% 41,67% 38,04% 37,98% 37,09% 36,62% 38,47%
Rörelsekapital/omsättning 23,35% 27,74% 29,38% 28,43% 24,45% 27,01% 37,68% 31,99% 31,98% 35,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,79% 65,73% 65,99% 68,27% 61,80% 61,57% 67,98% 67,62% 61,16% 53,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 105,39% 132,69% 131,57% 113,73% 106,65% 102,75% 172,01% 124,82% 126,46% 112,12%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...