Visa allt om Jeppesen Systems AB
Visa allt om Jeppesen Systems AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 638 835 558 647 499 439 385 567 374 845 370 280 350 496 385 850 340 895 292 479
Övrig omsättning 25 056 9 106 20 149 863 807 8 004 6 999 3 810 12 342 1 962
Rörelseresultat (EBIT) 164 595 82 008 53 708 -44 099 -63 064 -58 870 -95 427 -16 440 -40 028 -66 003
Resultat efter finansnetto 164 588 82 243 79 251 -43 066 -62 353 -58 983 -94 995 25 380 -48 683 -44 211
Årets resultat 126 980 121 498 78 901 -43 152 -62 698 -58 999 -96 620 25 023 -48 683 -44 211
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 800 43 896 5 894 3 010 2 552 3 488 7 927 13 696 256 229 262 555
Omsättningstillgångar 531 663 366 523 288 409 261 562 200 571 277 311 230 912 283 997 180 891 132 506
Tillgångar 537 463 410 419 294 303 264 574 203 123 280 799 238 839 297 693 437 120 395 061
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 399 358 271 897 150 635 71 267 50 487 113 387 87 051 183 671 158 648 207 331
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 141 141
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 4 066 4 066 4 066 0
Kortfristiga skulder 138 105 138 522 143 668 193 308 152 636 167 412 147 722 109 956 274 265 187 589
Skulder och eget kapital 537 463 410 419 294 303 264 574 203 123 280 799 238 839 297 693 437 120 395 061
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 574 1 228 1 672 1 582 1 526 1 446 1 424 2 487 1 323 1 001
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 164 307 167 700 166 983 154 210 147 828 148 578 141 586 139 272 133 468 110 915
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 76 501 77 541 76 665 72 830 66 760 69 555 68 103 66 144 63 711 13 745
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 663 891 567 753 519 588 386 430 375 652 378 284 357 495 389 660 353 237 294 441
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 277 278 285 294 284 310 310 326 300 242
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 306 2 010 1 752 1 311 1 320 1 194 1 131 1 184 1 136 1 209
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 875 887 861 778 761 708 681 638 662 519
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 167 939 84 993 56 028 -43 125 -61 780 -56 277 -91 213 -9 947 -32 139 -57 462
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,35% 11,85% 29,53% 2,86% 1,23% 5,64% -9,16% 13,19% 16,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,63% 20,04% 26,94% -16,28% -30,70% -20,75% -39,77% 11,99% -5,75% -10,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,77% 14,72% 15,88% -11,17% -16,63% -15,74% -27,10% 9,25% -7,37% -13,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,42% 40,66% 34,67% 28,46% 24,32% 25,33% 14,30% 30,36% 21,80% 31,32%
Rörelsekapital/omsättning 61,61% 40,81% 28,98% 17,70% 12,79% 29,68% 23,73% 45,11% -27,39% -18,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,30% 66,25% 51,18% 26,94% 24,86% 40,38% 36,45% 61,70% 36,32% 52,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 384,97% 264,60% 200,75% 135,31% 131,40% 165,65% 156,32% 258,28% 65,95% 70,64%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...