Visa allt om Team MH Bygg i Örebro AB
Visa allt om Team MH Bygg i Örebro AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 957 1 027 844 994 1 850 2 756 2 943 2 681 324 32
Övrig omsättning 71 24 41 15 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 84 123 -38 31 -41 -165 -126 68 -41 -67
Resultat efter finansnetto 60 100 -64 11 -60 -175 -137 63 -40 -67
Årets resultat 60 100 -64 11 -60 -175 -137 50 -40 -67
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 8 32 69 131 194 198 136 57
Omsättningstillgångar 172 144 70 173 269 364 419 324 50 77
Tillgångar 172 144 78 204 339 495 612 522 186 133
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -147 -207 -307 -243 -254 -194 -19 117 68 107
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 204 172 227 279 270 239 135 113 37 5
Kortfristiga skulder 114 179 157 169 323 450 497 291 82 21
Skulder och eget kapital 172 144 78 204 339 495 612 522 186 133
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - 265 205 235 163 23 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 112 261 248 271 301 749 675 493 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 44 70 84 98 232 345 278 176 7 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 028 1 051 885 1 009 1 850 2 756 2 943 2 681 324 32
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 3 5 4 3 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 957 1 027 844 994 617 551 736 894 324 32
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 151 340 346 330 293 289 322 300 38 4
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 84 131 -14 69 21 -103 -53 125 2 -31
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,82% 21,68% -15,09% -46,27% -32,87% -6,35% 9,77% 727,47% 912,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 48,84% 85,42% -48,72% 15,20% -11,80% -32,73% -20,59% 13,03% -20,97% -49,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,78% 11,98% -4,50% 3,12% -2,16% -5,88% -4,28% 2,54% -12,04% -206,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,32% 70,11% 61,26% 64,89% 68,54% 68,87% 60,62% 53,15% 48,77% 93,75%
Rörelsekapital/omsättning 6,06% -3,41% -10,31% 0,40% -2,92% -3,12% -2,65% 1,23% -9,88% 175,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -85,47% -143,75% -393,59% -119,12% -74,93% -39,19% -3,10% 22,41% 36,56% 80,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 98,25% 35,20% 27,39% 95,86% 77,09% 76,44% 80,08% 106,87% 60,98% 366,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...