Visa allt om Nya Michael & Einar Johanssons Byggnads Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 15 341 18 290 16 645 12 460 12 933 11 671 10 075 11 255 12 617 15 472
Övrig omsättning 51 149 22 120 0 0 0 0 0 35
Rörelseresultat (EBIT) -258 341 192 161 377 -593 -14 272 -105 926
Resultat efter finansnetto 19 513 372 155 164 362 -589 69 281 -74 984
Årets resultat 11 566 300 118 92 223 25 151 179 1 533
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 456 289 455 453 588 582 723 1 128 1 213 1 343
Omsättningstillgångar 1 751 2 460 2 511 2 564 2 571 1 653 1 954 1 748 1 588 2 442
Tillgångar 21 207 2 750 2 966 3 017 3 159 2 235 2 677 2 876 2 801 3 785
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 772 956 956 1 039 1 097 1 074 1 049 1 048 868 1 167
Obeskattade reserver 5 039 241 242 254 221 154 782 917 879 957
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 396 1 552 1 768 1 725 1 841 1 006 846 911 1 054 1 661
Skulder och eget kapital 21 207 2 750 2 966 3 017 3 159 2 235 2 677 2 876 2 801 3 785
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 0 3 448 2 559 3 064 3 092 3 467
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 1 271 1 024 1 173 1 231 1 338
Utdelning till aktieägare 11 600 0 300 200 150 0 0 150 0 300
Omsättning 15 392 18 439 16 667 12 580 12 933 11 671 10 075 11 255 12 617 15 507
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 12 11 9 9 9 8 9 9 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 395 1 524 1 513 1 384 1 437 1 297 1 259 1 251 1 402 1 547
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 608 589 572 567 566 529 450 475 477 486
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -249 350 219 207 444 -434 148 426 31 1 051
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -16,12% 9,88% 33,59% -3,66% 10,81% 15,84% -10,48% -10,79% -18,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 92,07% 14,00% 6,47% 5,67% 12,00% -26,22% 2,73% 10,12% -2,57% 26,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 127,27% 2,10% 1,15% 1,37% 2,93% -5,02% 0,72% 2,59% -0,57% 6,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,60% 45,40% 45,17% 49,16% 49,93% 54,00% 48,30% 51,85% 43,43% 47,17%
Rörelsekapital/omsättning -17,24% 4,96% 4,46% 6,73% 5,64% 5,54% 11,00% 7,44% 4,23% 5,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,04% 41,60% 38,60% 41,00% 40,18% 53,43% 61,97% 61,31% 54,12% 49,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 39,83% 158,51% 142,02% 148,64% 139,65% 164,31% 230,97% 191,88% 150,66% 147,02%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!