Visa allt om Arnes Byggtjänst i Sotenäs Aktiebolag
Visa allt om Arnes Byggtjänst i Sotenäs Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 068 3 592 3 381 3 157 3 007 2 366 2 704 1 869 2 103 1 999
Övrig omsättning - 54 14 - - 43 10 - 40 1
Rörelseresultat (EBIT) 106 -79 -160 17 146 83 181 -131 -308 -99
Resultat efter finansnetto 93 -94 -167 9 133 71 168 -150 -334 -103
Årets resultat 93 -94 -167 5 133 133 107 -150 -334 -103
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 81 104 152 189 42 62 212 196 338 495
Omsättningstillgångar 1 251 577 482 741 782 646 401 262 387 439
Tillgångar 1 331 681 634 930 824 709 613 458 725 934
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 160 67 161 328 323 190 57 -49 101 278
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 27 105 26 14 64 129 65 268 383 340
Kortfristiga skulder 1 144 509 448 588 437 390 429 239 241 316
Skulder och eget kapital 1 331 681 634 930 824 709 613 458 725 934
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 309 230 104 52
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 338 1 340 1 156 1 041 775 490 296 487 451
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 502 46 434 324 219 237 135 183 213
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 068 3 646 3 395 3 157 3 007 2 409 2 714 1 869 2 143 2 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 5 4 4 4 3 3 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 011 718 845 789 752 789 901 935 701 666
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 428 379 459 407 345 338 345 337 272 255
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 154 -31 -105 80 167 227 269 11 -150 43
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 68,93% 6,24% 7,10% 4,99% 27,09% -12,50% 44,68% -11,13% 5,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,11% -11,45% -25,24% 1,83% 17,84% 11,99% 29,53% -28,38% -42,34% -10,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,78% -2,17% -4,73% 0,54% 4,89% 3,59% 6,69% -6,96% -14,60% -4,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,93% 65,79% 69,36% 72,44% 70,50% 77,26% 73,04% 62,39% 49,93% 57,98%
Rörelsekapital/omsättning 1,76% 1,89% 1,01% 4,85% 11,47% 10,82% -1,04% 1,23% 6,94% 6,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,02% 9,84% 25,39% 35,27% 39,20% 26,80% 16,75% -10,70% 13,93% 29,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 104,20% 103,14% 99,33% 119,73% 170,48% 157,69% 86,25% 101,26% 153,94% 134,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...