Visa allt om Atria Sweden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 139 055 126 829 143 022 136 119 137 786 130 848 113 775 111 815 110 985 107 833
Övrig omsättning 36 20 5 9 015 1 065 1 558 633 633 1 258 4 881
Rörelseresultat (EBIT) 10 677 -8 047 6 745 15 507 1 248 223 -11 855 -9 646 -3 089 -6 921
Resultat efter finansnetto 2 879 -102 051 -1 969 4 393 2 928 -1 336 -23 596 -31 040 -29 285 -25 515
Årets resultat 1 406 -81 112 4 002 1 127 28 831 80 531 44 078 8 067 12 027 -15 612
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 218 854 1 203 407 1 522 829 1 519 983 1 517 946 1 340 880 1 341 544 1 338 696 1 340 681 1 334 617
Omsättningstillgångar 6 631 32 250 15 012 29 479 52 555 134 513 106 834 59 769 48 610 61 576
Tillgångar 1 225 486 1 235 656 1 537 841 1 549 462 1 570 501 1 475 393 1 448 378 1 398 465 1 389 291 1 396 193
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 663 517 562 112 521 409 517 407 516 280 487 449 406 918 362 840 354 773 387 746
Obeskattade reserver 370 500 874 861 47 972 43 084 14 246 866 2 052 1 786
Avsättningar (tkr) 7 655 7 332 6 894 6 496 4 890 4 948 5 009 4 963 4 994 4 995
Långfristiga skulder 400 000 600 000 800 000 800 000 800 000 890 000 890 000 890 000 890 000 890 000
Kortfristiga skulder 153 943 65 713 208 664 224 698 201 359 49 912 132 205 139 796 137 472 111 666
Skulder och eget kapital 1 225 486 1 235 656 1 537 841 1 549 462 1 570 501 1 475 393 1 448 378 1 398 465 1 389 291 1 396 193
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 2 692 3 531 3 461 3 997 4 093 3 954 2 943 2 566 2 495 2 176
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 36 864 34 006 37 388 36 873 45 232 42 258 42 504 41 196 36 384 35 588
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 20 155 21 086 24 856 24 899 26 582 23 202 21 907 19 863 18 615 18 585
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 000
Omsättning 139 091 126 849 143 027 145 134 138 851 132 406 114 408 112 448 112 243 112 714
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 48 53 64 64 66 69 71 71 75 78
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 897 2 393 2 235 2 127 2 088 1 896 1 602 1 575 1 480 1 382
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 365 1 177 1 173 1 100 1 160 1 093 984 973 832 819
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 521 -6 751 8 069 16 963 2 992 2 071 -10 151 -6 851 -301 -896
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,64% -11,32% 5,07% -1,21% 5,30% 15,01% 1,75% 0,75% 2,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,22% -7,07% 0,74% 1,13% 1,00% 0,87% 0,05% -0,13% 0,66% 0,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,74% -68,91% 7,92% 12,86% 11,45% 9,80% 0,66% -1,63% 8,28% 11,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -105,94% -26,38% -135,40% -143,42% -108,00% 64,66% -22,30% -71,57% -80,07% -46,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,17% 45,52% 33,95% 33,44% 35,26% 35,32% 28,86% 25,99% 25,65% 27,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 4,31% 49,08% 7,19% 13,12% 26,10% 269,50% 80,81% 42,75% 35,36% 55,14%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!