Visa allt om Mekonomen Umeå AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 30 577 31 641 30 041 26 656 26 420 30 594 29 561 27 299 25 414 26 225
Övrig omsättning 411 666 270 307 219 281 255 215 224 149
Rörelseresultat (EBIT) 2 244 2 943 2 527 2 422 1 361 2 953 3 244 3 049 2 604 2 850
Resultat efter finansnetto 2 223 2 917 2 481 2 389 1 337 2 943 3 241 3 050 2 609 2 851
Årets resultat 1 743 2 279 1 931 1 853 1 029 2 292 2 528 2 344 2 580 1 587
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 174 114 170 49 66 86 103 98 121 148
Omsättningstillgångar 7 901 9 750 7 890 8 588 8 032 7 610 7 139 6 090 6 354 6 516
Tillgångar 8 075 9 863 8 060 8 637 8 098 7 696 7 242 6 188 6 475 6 664
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 048 4 515 2 236 2 154 1 332 2 602 2 830 2 652 2 957 2 077
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 707
Avsättningar (tkr) 40 53 8 12 8 9 12 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 987 5 295 5 816 6 470 6 758 5 084 4 400 3 536 3 517 3 880
Skulder och eget kapital 8 075 9 863 8 060 8 637 8 098 7 696 7 242 6 188 6 475 6 664
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 2 730 2 476 2 307 2 234
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 926 863 789 693
Utdelning till aktieägare 1 740 4 210 0 1 850 1 030 2 300 2 520 2 350 2 650 1 700
Omsättning 30 988 32 307 30 311 26 963 26 639 30 875 29 816 27 514 25 638 26 374
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 14 8 8 7 7 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 822 3 955 3 755 1 904 3 303 3 824 4 223 3 900 4 236 4 371
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 555 537 554 267 486 514 527 482 530 499
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 299 3 008 2 578 2 438 1 377 2 970 3 264 3 072 2 636 2 894
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,36% 5,33% 12,70% 0,89% -13,64% 3,49% 8,29% 7,42% -3,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,83% 29,86% 31,38% 28,07% 16,84% 38,44% 44,89% 49,40% 40,37% 42,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,35% 9,31% 8,42% 9,09% 5,16% 9,67% 11,00% 11,20% 10,29% 10,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,70% 28,60% 30,51% 30,99% 30,06% 29,46% 29,53% 29,87% 29,29% 28,69%
Rörelsekapital/omsättning 6,26% 14,08% 6,90% 7,95% 4,82% 8,26% 9,27% 9,36% 11,16% 10,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,36% 45,78% 27,74% 24,94% 16,45% 33,81% 39,08% 42,86% 45,67% 38,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 44,40% 84,65% 51,55% 60,79% 62,53% 75,81% 92,64% 98,90% 105,66% 106,98%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!