Visa allt om Jyreva Invest Aktiebolag
Visa allt om Jyreva Invest Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 * 2007-12
Nettoomsättning 2 648 2 674 2 633 4 374 5 860 5 763 6 369 7 718 3 557 23 947
Övrig omsättning 84 118 1 154 - 90 1 485 - 246 3 399 -
Rörelseresultat (EBIT) -1 370 -1 188 -187 -2 785 1 176 2 694 -1 330 1 538 - 21 040
Resultat efter finansnetto -311 -1 128 -1 233 -3 258 430 1 462 -2 117 1 013 - 21 591
Årets resultat 5 5 -798 -2 895 17 32 -9 39 - 4 874
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 * 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 069 31 816 34 662 40 522 42 877 45 437 53 491 44 854 34 930 34 628
Omsättningstillgångar 1 160 1 216 1 088 2 405 6 258 5 755 8 095 12 221 10 365 15 369
Tillgångar 31 229 33 033 35 750 42 927 49 135 51 191 61 586 57 075 45 295 49 997
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 051 13 477 13 972 14 920 17 965 18 177 18 276 18 412 18 493 18 573
Obeskattade reserver 8 350 8 666 9 799 10 234 10 597 10 197 8 785 10 985 10 035 15 351
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 432 9 580 10 728 15 176 17 424 19 222 29 220 21 916 11 900 11 000
Kortfristiga skulder 1 396 1 310 1 251 2 597 3 148 3 594 5 306 5 761 4 867 5 073
Skulder och eget kapital 31 229 33 033 35 750 42 927 49 135 51 191 61 586 57 075 45 295 49 997
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 *
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 35 420 175 0 75
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 860 762 310 65 354 385 140 0 75
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 346 318 135 34 132 320 62 62 124
Utdelning till aktieägare 440 430 500 150 150 230 130 127 120 94
Omsättning 2 732 2 792 3 787 4 374 5 950 7 248 6 369 7 964 6 956 23 947
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 324 1 337 1 317 4 374 5 860 2 882 3 185 3 859 1 779 11 974
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 650 648 559 523 176 294 624 242 31 160
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 879 1 061 2 062 -231 3 736 3 276 1 665 3 920 - 21 575
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,97% 1,56% -39,80% -25,36% 1,68% -9,51% -17,48% 116,98% -85,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,54% -1,77% -0,12% -6,48% 2,41% 5,27% -2,16% 2,71% - 43,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -6,42% -21,88% -1,67% -63,60% 20,22% 46,83% -20,85% 20,04% - 90,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 95,69% 97,94% 95,52% 85,96% 80,19% 84,17% 84,39% 88,55% - 91,87%
Rörelsekapital/omsättning -8,91% -3,52% -6,19% -4,39% 53,07% 37,50% 43,79% 83,70% 154,57% 42,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,65% 61,26% 60,46% 53,35% 52,46% 50,19% 40,19% 46,44% 56,78% 59,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 83,09% 92,82% 86,97% 31,69% 49,90% 28,74% 27,93% 170,35% 16,07% 76,38%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2008-12 : Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...