Visa allt om MFF Event AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 37 949 95 828 57 620 58 927 75 709 76 519 79 984 72 272 68 693 65 555
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -15 713 4 636 1 509 5 916 16 241 18 438 15 203 14 646 7 755 -15 522
Resultat efter finansnetto -15 723 4 754 1 759 6 033 16 280 18 714 15 581 14 530 7 288 -16 657
Årets resultat -15 742 -11 69 3 882 10 536 10 691 12 125 11 333 7 888 -16 657
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 185 046 186 189 185 854 181 515 183 773 15 191 12 099 14 103 18 788 19 021
Omsättningstillgångar 15 886 24 890 33 694 33 987 27 481 28 999 49 283 33 760 14 393 21 896
Tillgångar 200 932 211 079 219 548 215 502 211 253 44 190 61 382 47 863 33 181 40 917
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 173 211 188 953 188 964 188 895 185 014 12 788 32 097 19 971 8 638 750
Obeskattade reserver 10 083 10 083 10 083 8 819 7 887 5 143 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 17 638 12 043 20 502 17 788 18 353 26 259 29 285 27 891 24 543 40 166
Skulder och eget kapital 200 932 211 079 219 548 215 502 211 253 44 190 61 382 47 863 33 181 40 917
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 664
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 717 13 726 3 147 2 580 2 181 1 886 3 062 2 997 2 286 1 719
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 387 5 297 1 425 1 145 833 768 1 196 1 417 1 138 1 163
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 30 000 0 0 0
Omsättning 37 949 95 828 57 620 58 927 75 709 76 519 79 984 72 272 68 693 65 555
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 19 7 6 5 5 6 6 6 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 162 5 044 8 231 9 821 15 142 15 304 13 331 12 045 11 449 9 365
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 845 1 012 656 623 607 533 712 743 573 509
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -10 284 10 139 5 982 9 701 19 265 20 323 16 497 16 383 9 435 -14 041
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -60,40% 66,31% -2,22% -22,17% -1,06% -4,33% 10,67% 5,21% 4,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -7,82% 2,26% 0,83% 2,83% 7,74% 43,08% 26,16% 31,09% 23,38% -37,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -41,41% 4,98% 3,18% 10,36% 21,59% 24,88% 20,08% 20,59% 11,29% -23,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -4,62% 13,41% 22,89% 27,49% 12,06% 3,58% 25,00% 8,12% -14,78% -27,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,12% 93,24% 89,65% 90,85% 90,49% 38,02% 52,29% 41,73% 26,03% 1,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 88,01% 201,63% 164,34% 191,07% 149,74% 110,43% 168,29% 121,04% 58,64% 54,51%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!