Visa allt om Humanik AB
Visa allt om Humanik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-09 2011-09 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 395 471 719 1 459 1 471 2 574 2 655 2 121 1 783 2 019
Övrig omsättning 288 95 131 22 22 28 19 149 - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 562 -1 638 -1 556 -830 -1 048 -1 208 413 435 -159 390
Resultat efter finansnetto -1 038 -928 -1 410 2 098 1 267 -2 895 1 474 4 090 -836 998
Årets resultat 1 857 1 394 1 115 4 347 3 228 -969 2 855 3 542 240 444
Balansräkningar (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-09 2011-09 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 469 7 015 7 087 7 171 7 316 7 732 7 248 6 541 4 786 2 832
Omsättningstillgångar 15 974 15 926 15 281 15 090 9 501 8 726 11 761 9 143 5 242 6 118
Tillgångar 23 444 22 941 22 367 22 261 16 817 16 458 19 009 15 684 10 028 8 950
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 601 13 345 12 500 11 885 10 798 10 900 12 169 9 844 6 602 6 562
Obeskattade reserver 4 030 4 328 3 943 3 930 2 974 2 414 1 712 843 500 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 544 4 932 5 276 5 571 2 484 2 552 4 278 0 0 0
Kortfristiga skulder 268 336 648 875 562 591 850 4 997 2 926 2 388
Skulder och eget kapital 23 444 22 941 22 367 22 261 16 817 16 458 19 009 15 684 10 028 8 950
Löner & utdelning (tkr)
2016-09
2015-09
2014-09
2013-09
2012-09
2011-09
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 684 415 402 385 395
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 1 151 1 152 1 178 985 1 169 1 007 447 103 42 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 246 217 266 426 450 644 352 279 252 222
Utdelning till aktieägare 580 600 550 500 260 330 0 530 300 200
Omsättning 683 566 850 1 481 1 493 2 602 2 674 2 270 1 783 2 019
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 3 3 3 3 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 99 118 180 486 490 858 885 1 061 1 783 2 019
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 366 370 386 491 560 844 425 392 679 617
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 422 -1 551 -1 417 -690 -908 -1 009 500 516 -68 487
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -16,14% -34,49% -50,72% -0,82% -42,85% -3,05% 25,18% 18,96% -11,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,86% -3,41% -5,61% 10,15% 7,55% -6,98% 7,94% 35,02% 3,96% 11,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -228,86% -166,03% -174,41% 154,90% 86,27% -44,60% 56,87% 258,98% 22,27% 49,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 25,51% 8,02% 30,91%
Rörelsekapital/omsättning 3 976,20% 3 309,98% 2 035,19% 974,30% 607,68% 316,05% 410,96% 195,47% 129,89% 184,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,69% 72,89% 69,64% 66,40% 77,24% 77,04% 70,65% 66,63% 69,43% 73,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 5 960,45% 4 735,42% 2 358,18% 1 724,57% 1 690,57% 1 476,48% 1 383,65% 182,97% 179,15% 256,20%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...