Visa allt om Eknors Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 25 022 11 534 30 846 38 996 61 995 23 787 26 760 18 560 38 061 10 159
Övrig omsättning 4 387 150 114 337 182 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -2 680 -1 976 -2 673 3 032 3 346 236 2 997 1 965 2 675 1 363
Resultat efter finansnetto -2 635 -1 961 -3 477 2 016 2 623 -330 2 301 1 075 1 729 -38
Årets resultat -2 284 526 -328 1 400 1 951 409 1 172 682 1 504 361
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 894 2 008 2 243 55 675 56 323 36 638 32 959 31 576 30 653 30 781
Omsättningstillgångar 17 134 20 426 65 470 41 882 11 535 6 289 6 966 4 980 4 718 29 133
Tillgångar 19 028 22 434 67 712 97 557 67 858 42 927 39 925 36 555 35 371 59 914
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 979 12 262 11 736 12 064 10 663 8 712 8 303 7 131 6 449 4 945
Obeskattade reserver 0 352 869 2 468 2 012 301 1 039 610 345 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 500 0 0 40 960 35 540 26 901 24 404 24 344 24 587 25 324
Kortfristiga skulder 8 549 9 821 55 108 42 065 19 642 7 014 6 179 4 471 3 989 29 644
Skulder och eget kapital 19 028 22 434 67 712 97 557 67 858 42 927 39 925 36 555 35 371 59 914
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 280 308 140
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 1 612 1 170 678 637 866
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 641 466 397 353 445
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 25 026 11 921 30 996 39 110 62 332 23 969 26 760 18 560 38 061 10 159
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 12 511 5 767 7 712 9 749 15 499 5 947 8 920 6 187 12 687 3 386
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 695 509 524 516 546 525 538 410 372 411
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 166 -1 459 -1 534 4 178 4 156 876 3 538 2 416 3 099 1 765
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 116,94% -62,61% -20,90% -37,10% 160,63% -11,11% 44,18% -51,24% 274,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -13,13% -7,78% -3,90% 3,15% 4,99% 0,65% 7,60% 5,41% 7,70% 2,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -9,99% -15,13% -8,55% 7,87% 5,46% 1,17% 11,35% 10,66% 7,15% 13,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 7,38% 3,78% 13,96% 28,43% 15,80% 30,04% 32,06% 40,30% 16,40% 57,45%
Rörelsekapital/omsättning 34,31% 91,95% 33,59% -0,47% -13,08% -3,05% 2,94% 2,74% 1,92% -5,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,44% 55,88% 18,33% 14,34% 18,03% 20,84% 22,83% 20,81% 18,95% 8,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 198,78% 206,46% 118,60% 99,33% 57,99% 85,66% 86,76% 109,55% 93,83% 22,04%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!