Visa allt om Leif Bernthsson Tandläkarpraktik Aktiebolag
Visa allt om Leif Bernthsson Tandläkarpraktik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 054 5 297 4 991 4 791 4 609 4 387 4 440 4 329 3 956 3 793
Övrig omsättning 178 179 178 160 160 153 7 2 5 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 125 1 403 1 232 954 440 825 611 692 955 556
Resultat efter finansnetto 1 096 1 391 1 272 997 479 830 626 689 1 043 537
Årets resultat 659 757 690 659 272 334 522 674 1 006 366
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 009 4 712 3 813 2 573 2 807 3 090 2 925 3 207 3 451 1 773
Omsättningstillgångar 996 1 872 1 937 2 583 1 767 1 891 1 137 780 668 1 064
Tillgångar 6 006 6 584 5 749 5 156 4 573 4 981 4 062 3 988 4 119 2 837
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 155 3 246 3 239 3 050 2 716 2 744 2 710 2 638 2 314 1 458
Obeskattade reserver 2 180 1 980 1 605 1 255 1 140 1 079 759 734 719 682
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 418 0
Kortfristiga skulder 670 1 358 905 851 717 1 158 592 615 668 696
Skulder och eget kapital 6 006 6 584 5 749 5 156 4 573 4 981 4 062 3 988 4 119 2 837
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 654 610 568 506 570
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 1 601 1 484 1 394 1 367 660 630 620 623 576
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 667 757 910 1 038 842 1 033 789 523 749
Utdelning till aktieägare 700 750 750 500 325 300 300 450 350 150
Omsättning 5 232 5 476 5 169 4 951 4 769 4 540 4 447 4 331 3 961 3 793
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 685 1 766 1 664 1 597 1 536 1 462 1 480 1 443 1 319 1 264
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 778 770 753 772 841 729 730 612 498 593
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 395 1 637 1 492 1 246 748 1 109 902 1 045 1 238 833
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,59% 6,13% 4,17% 3,95% 5,06% -1,19% 2,56% 9,43% 4,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,81% 21,39% 22,18% 19,36% 10,54% 17,00% 15,44% 17,48% 28,62% 20,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,36% 26,58% 25,55% 20,83% 10,46% 19,31% 14,12% 16,10% 29,80% 15,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,56% 88,92% 90,32% 86,98% 82,27% 85,50% 83,27% 82,12% 83,62% 81,89%
Rörelsekapital/omsättning 6,45% 9,70% 20,68% 36,15% 22,78% 16,71% 12,27% 3,81% 0,00% 9,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,84% 72,76% 78,12% 78,14% 77,76% 71,05% 80,49% 79,71% 68,75% 68,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 145,52% 135,86% 210,28% 300,12% 242,54% 160,97% 186,66% 122,28% 94,91% 147,27%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...