Visa allt om Wlazlo Bygg Aktiebolag
Visa allt om Wlazlo Bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 181 745 1 439 1 805 914 462 400 975 970 6 739
Övrig omsättning - - - - - - - - 2 4
Rörelseresultat (EBIT) 183 21 12 169 91 42 49 -123 -73 -117
Resultat efter finansnetto 174 20 10 166 84 26 41 -130 -99 -131
Årets resultat 101 15 6 157 68 26 41 -130 -99 -131
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 418 81 87 72 92 112 35 42 51 83
Omsättningstillgångar 575 390 303 406 211 91 74 123 203 531
Tillgångar 993 470 390 478 304 203 109 165 254 614
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 473 372 357 351 194 126 -37 -78 51 121
Obeskattade reserver 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 51 85 75 72
Kortfristiga skulder 480 99 33 127 110 77 95 158 127 422
Skulder och eget kapital 993 470 390 478 304 203 109 165 254 614
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 202 95 350 423 143 22 60 246 0 553
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 469 165 565 554 89 89 4 182 150 2 338
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 590 180 324 352 90 47 37 168 194 1 413
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 181 745 1 439 1 805 914 462 400 975 972 6 743
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 2 4 3 1 1 2 2 2 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 530 373 360 602 914 462 200 488 485 842
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 377 220 304 443 343 170 55 306 184 565
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 254 32 15 189 111 64 55 -113 -42 -61
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 326,98% -48,23% -20,28% 97,48% 97,84% 15,50% -58,97% 0,52% -85,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,43% 4,47% 3,08% 35,36% 29,93% 20,69% 44,95% -74,55% -27,56% -18,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,75% 2,82% 0,83% 9,36% 9,96% 9,09% 12,25% -12,62% -7,22% -1,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,93% 97,58% 99,31% 96,90% 92,01% 98,48% 100,00% 99,79% 99,69% 98,13%
Rörelsekapital/omsättning 2,99% 39,06% 18,76% 15,46% 11,05% 3,03% -5,25% -3,59% 7,84% 1,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,78% 79,15% 91,54% 73,43% 63,82% 62,07% -33,94% -47,27% 20,08% 19,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 119,79% 393,94% 918,18% 319,69% 191,82% 118,18% 77,89% 77,85% 159,84% 125,83%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...