Visa allt om Göran Gustavssons Servering & Catering Aktiebolag
Visa allt om Göran Gustavssons Servering & Catering Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 994 5 927 5 562 5 209 4 331 3 710 2 971 2 461 2 202 1 898
Övrig omsättning 296 188 312 248 2 - 3 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 56 243 15 92 -55 285 251 25 39 124
Resultat efter finansnetto 54 241 12 90 -56 284 244 17 31 116
Årets resultat 42 186 12 90 -56 284 244 17 31 116
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 8 19 31 43 46 7 4 6
Omsättningstillgångar 951 851 668 558 539 493 368 263 305 269
Tillgångar 951 851 676 577 571 537 414 269 308 275
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 377 335 148 137 47 103 -181 -426 -443 -474
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 2 3 3 4 0 193 270 332 355
Kortfristiga skulder 573 514 524 437 520 434 401 424 419 394
Skulder och eget kapital 951 851 676 577 571 537 414 269 308 275
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 255 201 541 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 2 003 1 924 1 757 1 505 1 189 558 522 0 463
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 763 836 852 687 431 321 280 226 179
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 290 6 115 5 874 5 457 4 333 3 710 2 974 2 461 2 202 1 898
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 6 5 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 999 988 927 868 722 742 743 615 551 475
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 479 465 475 438 333 306 268 238 176 145
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 56 250 26 104 -43 297 257 28 41 126
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,13% 6,56% 6,78% 20,27% 16,74% 24,87% 20,72% 11,76% 16,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,89% 28,55% 2,22% 15,94% -9,63% 53,07% 60,63% 9,29% 12,66% 45,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,93% 4,10% 0,27% 1,77% -1,27% 7,68% 8,45% 1,02% 1,77% 6,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,31% 61,55% 60,86% 63,03% 59,82% 62,70% 57,83% 50,63% 48,86% 51,26%
Rörelsekapital/omsättning 6,31% 5,69% 2,59% 2,32% 0,44% 1,59% -1,11% -6,54% -5,18% -6,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,64% 39,37% 21,89% 23,74% 8,23% 19,18% -43,72% -158,36% -143,83% -172,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 154,80% 153,31% 121,18% 113,04% 96,92% 108,76% 87,53% 58,96% 68,74% 60,15%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...