Visa allt om Akrida Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 1 612 1 050 869 748 1 162 1 058 1 615 1 461 1 005 1 075
Övrig omsättning - - - - - 36 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 348 39 4 66 -250 -36 635 77 59 39
Resultat efter finansnetto 358 43 4 67 -248 -34 625 64 42 37
Årets resultat 207 25 2 51 -87 0 358 2 14 6
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 568 374 252 50 50 382 427 438 541 408
Omsättningstillgångar 1 535 1 422 1 487 1 786 1 826 1 675 1 640 1 356 999 765
Tillgångar 2 103 1 796 1 739 1 836 1 876 2 057 2 067 1 794 1 540 1 173
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 871 823 798 796 746 833 833 475 473 460
Obeskattade reserver 112 20 10 10 0 161 196 35 0 0
Avsättningar (tkr) 607 607 607 607 607 559 496 496 421 367
Långfristiga skulder 35 35 60 118 168 219 247 274 300 0
Kortfristiga skulder 478 311 264 305 355 286 295 514 346 346
Skulder och eget kapital 2 103 1 796 1 739 1 836 1 876 2 057 2 067 1 794 1 540 1 173
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - - - - 0 0 292
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 276 320 169 415 205 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 43 56 78 280 177 96
Utdelning till aktieägare 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 612 1 050 869 748 1 162 1 094 1 615 1 461 1 005 1 075
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 537 350 290 249 387 353 538 731 503 538
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 181 173 133 94 147 160 101 342 194 281
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 348 39 4 66 -240 -25 646 92 76 53
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 53,52% 20,83% 16,18% -35,63% 9,83% -34,49% 10,54% 45,37% -6,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,02% 2,39% 0,23% 3,65% -12,58% -1,02% 31,01% 4,96% 4,42% 3,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,21% 4,10% 0,46% 8,96% -20,31% -1,98% 39,69% 6,09% 6,77% 3,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,04% 71,14% 71,35% 79,68% 88,38% 89,98% 93,25% 92,40% 92,64% 97,30%
Rörelsekapital/omsättning 65,57% 105,81% 140,74% 197,99% 126,59% 131,29% 83,28% 57,63% 64,98% 38,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,57% 46,69% 46,34% 43,78% 39,77% 46,60% 47,70% 27,91% 30,71% 39,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 321,13% 457,23% 563,26% 585,57% 514,37% 585,66% 555,93% 263,81% 288,73% 221,10%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...