Visa allt om Blombergs Diesel & Motorservice Aktiebolag
Visa allt om Blombergs Diesel & Motorservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 926 6 619 5 905 6 946 6 813 6 945 6 873 6 408 7 543 5 205
Övrig omsättning 41 6 30 103 - - - - - 129
Rörelseresultat (EBIT) -175 300 36 451 104 402 309 247 424 188
Resultat efter finansnetto -181 293 29 457 109 411 311 251 425 187
Årets resultat -81 147 98 355 78 298 226 176 230 132
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 316 468 624 63 29 13 13 34 30 62
Omsättningstillgångar 885 1 241 1 402 2 174 2 683 2 157 1 796 1 687 1 980 1 604
Tillgångar 1 201 1 708 2 026 2 237 2 712 2 171 1 809 1 721 2 010 1 665
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 696 777 879 782 616 538 714 488 812 582
Obeskattade reserver 0 100 0 100 100 100 100 100 100 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 99 171 308 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 406 660 838 1 355 1 995 1 532 994 1 133 1 097 1 083
Skulder och eget kapital 1 201 1 708 2 026 2 237 2 712 2 171 1 809 1 721 2 010 1 665
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 363 400 367 381 325 315 324
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 124 1 121 869 923 998 1 010 837 701 772
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 454 423 439 472 479 520 417 416 386
Utdelning till aktieägare 0 0 250 0 0 0 0 0 500 0
Omsättning 3 967 6 625 5 935 7 049 6 813 6 945 6 873 6 408 7 543 5 334
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 5 5 5 5 5 5 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 1 324 1 181 1 389 1 363 1 389 1 375 1 602 1 886 1 301
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 319 312 344 371 382 396 419 378 386
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -19 456 192 472 108 402 330 259 465 209
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -40,69% 12,09% -14,99% 1,95% -1,90% 1,05% 7,26% -15,05% 44,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -14,49% 17,62% 1,88% 20,38% 4,06% 18,93% 17,19% 14,64% 21,34% 11,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,43% 4,55% 0,64% 6,56% 1,61% 5,92% 4,52% 3,93% 5,69% 3,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,00% 43,24% 44,76% 43,41% 43,08% 46,18% 48,45% 44,21% 40,82% 50,78%
Rörelsekapital/omsättning 12,20% 8,78% 9,55% 11,79% 10,10% 9,00% 11,67% 8,65% 11,71% 10,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,95% 50,06% 43,39% 38,44% 25,43% 28,18% 43,54% 32,64% 43,98% 34,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 194,58% 173,64% 155,61% 152,99% 127,02% 131,07% 165,59% 135,66% 163,08% 126,87%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...