Visa allt om Sven Paulsson Byggkvalite AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 3 512 2 637 2 334 3 168 3 545 3 284 7 308 14 275 5 110 3 863
Övrig omsättning 0 0 0 23 146 20 334 0 116 80
Rörelseresultat (EBIT) 360 227 -128 308 -20 -179 507 273 189 -43
Resultat efter finansnetto 350 220 -139 294 -39 -198 496 257 162 -70
Årets resultat 204 114 -1 163 130 -23 132 146 64 2
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 538 147 246 210 282 558 735 262 100 161
Omsättningstillgångar 895 483 352 661 909 482 1 081 3 618 1 336 973
Tillgångar 1 433 629 598 871 1 191 1 040 1 816 3 880 1 435 1 134
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 340 237 122 273 230 100 253 266 215 151
Obeskattade reserver 242 151 78 216 133 332 507 182 114 41
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 195 0 54 17 227 80 190 0 257 185
Kortfristiga skulder 656 241 345 365 602 528 865 3 432 849 758
Skulder och eget kapital 1 433 629 598 871 1 191 1 040 1 816 3 880 1 435 1 134
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - 264 - 548 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda - - - - - 384 0 458 0 352
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 179 264 250 229 150
Utdelning till aktieägare 0 100 0 150 120 0 130 145 95 0
Omsättning 3 512 2 637 2 334 3 191 3 691 3 304 7 642 14 275 5 226 3 943
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 512 2 637 2 334 3 168 3 545 3 284 7 308 14 275 5 110 1 932
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 698 551 535 638 692 566 535 711 778 255
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 574 326 -29 380 55 31 729 361 240 97
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 33,18% 12,98% -26,33% -10,63% 7,95% -55,06% -48,81% 179,35% 32,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,12% 36,09% -21,40% 35,36% -1,68% -17,21% 27,92% 7,04% 13,17% -3,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,25% 8,61% -5,48% 9,72% -0,56% -5,45% 6,94% 1,91% 3,70% -1,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,83% 41,18% 32,82% 40,15% 27,79% 27,25% 17,67% 10,98% 25,44% 23,12%
Rörelsekapital/omsättning 6,81% 9,18% 0,30% 9,34% 8,66% -1,40% 2,96% 1,30% 9,53% 5,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,90% 56,40% 30,58% 50,69% 28,02% 34,52% 35,71% 10,51% 20,84% 15,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 112,35% 169,71% 67,54% 142,19% 133,06% 77,46% 117,92% 103,53% 148,88% 122,82%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!