Visa allt om Gullström Fastighet och Konsult AB
Visa allt om Gullström Fastighet och Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 200 4 324 10 810 8 734 8 174 8 194 8 407 7 699 7 463 6 899
Övrig omsättning 83 12 513 477 564 557 1 923 1 984 19 756 2 554
Rörelseresultat (EBIT) 1 074 7 113 2 105 6 025 4 290 6 032 5 497 3 826 2 843 4 769
Resultat efter finansnetto 1 198 7 228 2 306 6 189 4 445 5 993 5 383 3 698 2 639 4 638
Årets resultat 2 129 5 546 1 439 4 049 2 796 3 347 3 292 2 170 1 261 2 330
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 958 12 585 15 973 13 114 14 213 15 665 9 009 9 935 10 724 12 706
Omsättningstillgångar 26 734 25 664 18 216 18 713 12 567 8 822 13 857 11 143 7 976 6 274
Tillgångar 38 692 38 248 34 188 31 828 26 781 24 486 22 866 21 078 18 700 18 981
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 29 745 27 616 22 794 21 755 18 106 15 310 11 963 8 671 6 501 5 255
Obeskattade reserver 7 750 9 283 9 178 8 754 7 790 7 196 5 798 4 916 4 202 3 340
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 872
Kortfristiga skulder 1 197 1 349 2 216 1 318 885 1 980 5 105 7 491 7 998 9 515
Skulder och eget kapital 38 692 38 248 34 188 31 828 26 781 24 486 22 866 21 078 18 700 18 981
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 648 648 671 435 0 360 190
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 588 726 - 341 271 582 703 1 219 1 028
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 161 303 273 548 328 310 321 625 525
Utdelning till aktieägare 0 0 0 400 400 0 0 0 0 15
Omsättning 4 283 16 837 11 287 9 298 8 731 10 117 10 391 7 718 8 219 9 453
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 3 3 4 3 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 100 2 162 5 405 4 367 2 725 2 731 2 102 2 566 1 493 1 725
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 253 385 537 473 644 463 340 334 464 442
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 803 7 870 3 901 7 222 5 982 7 733 7 010 5 428 4 519 6 595
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,87% -60,00% 23,77% 6,85% -0,24% -2,53% 9,20% 3,16% 8,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,10% 18,90% 6,75% 19,46% 16,64% 24,84% 24,18% 18,34% 15,38% 25,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 28,52% 167,16% 21,35% 70,91% 54,53% 74,23% 65,75% 50,21% 38,54% 69,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 99,86% 100,00% 99,50% 96,56% 94,84% 94,16% 97,06%
Rörelsekapital/omsättning 608,02% 562,33% 148,01% 199,16% 142,92% 83,50% 104,10% 47,43% -0,29% -46,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,50% 91,13% 87,61% 89,80% 89,05% 84,18% 71,01% 58,33% 50,94% 40,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 233,42% 1 902,45% 722,20% 1 310,93% 1 420,00% 445,56% 271,44% 148,75% 99,72% 65,94%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...